Οικονομικές καταστάσεις

Από το 2014 που το Oxygono εγγράφηκε σαν σωματείο στην Κυπριακή Δημοκρατία, τα ετήσια έσοδά του δεν υπερβαίνουν τις €40.000. Συνεπώς, ούτε με την προηγούμενη αλλά ούτε με τη νέα νομοθεσία (περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμος του 2017) δεν υπάρχει υποχρέωση από τη νομοθεσία για έλεγχο των λογαριασμών από εγκεκριμένο ελεγκτή. Παρ’ όλα αυτά, για σκοπούς απόλυτης διαφάνειας για τα έσοδα και τις δαπάνες του Oxygono, έχουμε διορίσει ανεξάρτητους ελεγκτές (Ernst & Young) για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του οργανισμού. Στον πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τους ελεγμένους λογαριασμούς για το 2019, 2020 και 2021.