Κανόνες διεξαγωγής συζήτησης/συνέντευξης (informal conversation) στις εκδηλώσεις του OXygono

Ορισμοί
OXygono: ο MKO OXygono
Εκπρόσωπος του OXygono: το άτομο της Συντονιστικής Επιτροπής του OXygono που επιλέγεται από τη Συντονιστική Επιτροπή για να συμμετάσχει στη συζήτηση
Κεντρικός Ομιλητής: το άτομο που επιλέγεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του OXygono για να λάβει μέρος στη συζήτηση/συνέντευξη (informal conversation)
Εισηγητές: τα άτομα τα οποία επιλέγονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του OXygono για να λάβουν μέρος στη συζήτηση/συνέντευξη θέτοντας ερωτήσεις στον Κεντρικό Ομιλητή και οι οποίοι θα τοποθετούνται όπου κρίνεται σκόπιμο
Συμμετέχοντες: Ο Εκπρόσωπος του OXygono, ο Κεντρικός Ομιλητής, και οι Εισηγητές

Άφιξη στο χώρο εκδήλωσης
1.     Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να είναι παρόντες στον χώρο της εκδήλωσης τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης

Προετοιμασία
2.     Ο Κεντρικός Ομιλητής και οι Εισηγητές οφείλουν να προετοιμαστούν κατάλληλα με βάση τις θεματικές ενότητες που θα τους κοινοποιούνται δύο εβδομάδες πριν από την εκδήλωση

Ενδυμασία
3.     Οι Συμμετέχοντες μπορούν να φορούν οτιδήποτε επιθυμούν φτάνει να είναι σε κόσμια πλαίσια και κατάλληλο για την περίσταση
4.     Η ενδυμασία των συμμετεχόντων δεν πρέπει να προωθεί άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε άτομο, ομάδα ατόμων, ή οργανισμό

Γλώσσα διεξαγωγής της συζήτησης
5.     Οι συζητήσεις διεξάγονται στα Ελληνικά
6.     Σε ορισμένες περιπτώσεις θα υπάρχει η δυνατότητα μετάφρασης στα Αγγλικά ή/και άλλη γλώσσα με την παρουσία διερμηνέα και ατομικά ακουστικά για όποιο επιθυμεί

Θέσεις στο προεδρείο
7.     Ο Κεντρικός Ομιλητής κάθεται στη μέση
8.     Ο Εκπρόσωπος του OXygono κάθεται δίπλα από τον Κεντρικό Ομιλητή
9.     Ο Εισηγητής με το πρώτο αλφαβητικά επώνυμο και όνομα κάθεται στα αριστερά του Κεντρικού Ομιλητή αφήνοντας μια θέση κενή και ο άλλος Εισηγητής κάθεται στα δεξιά του εκπροσώπου του OXygono αφήνοντας επίσης μια θέση κενή

Εναρκτήρια τοποθέτηση εκπροσώπου του OXygono
10.  Η συζήτηση ξεκινά με τον Εκπρόσωπο τού OXygono ο οποίος αναφέρει σε συντομία τους σκοπούς του οργανισμού

Παρουσίαση Κεντρικού Ομιλητή από τον Εκπρόσωπο του OXygono
11.  Στη συνέχεια ο Εκπρόσωπος του OXygono παρουσιάζει σε συντομία το θέμα και τους Εισηγητές
12.  Ο Εκπρόσωπος του OXygono παρουσιάζει τον Κεντρικό Ομιλητή με μία ή δύο προτάσεις που μπορούν να περιλαμβάνουν τη θέση/αξίωμά του, το ακαδημαϊκό του υπόβαθρο, τα επιτεύγματά του κλπ. με τρόπο που να μην προάγεται άμεσα ή έμμεσα με μεροληπτικό τρόπο οποιοδήποτε άτομο, ομάδα ατόμων, ή οργανισμός
13.  Ο Εκπρόσωπος του OXygono αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται το χειροκρότημα παρά μόνο στο τέλος της εκδήλωσης
14.  Ο Εκπρόσωπος του OXygono αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση από το κοινό παρά μόνο στο στάδιο των ερωτήσεων και μετά από υπόδειξη του Εκπρόσωπου του OXygono


Δομή συζήτησης
15.  Το OXygono θέτει το γενικό θέμα συζήτησης
16.  Το OXygono σε συνεργασία με τον Κεντρικό Ομιλητή και τους Εισηγητές θέτουν τις έξι θεματικές ενότητες με βάση τις οποίες θα διεξαχθεί η συζήτηση
17.  Ο Κεντρικός Ομιλητής έχει μέχρι και 5 λεπτά για να τοποθετηθεί επί του θέματος πριν αρχίσουν οι ερωτήσεις πάνω στις θεματικές ενότητες. 
18.  Ο Εκπρόσωπος του OXygono εκφωνεί την κάθε θεματική ενότητα και ακολούθως δίνει το λόγο στον εισηγητή που έχει σειρά για να θέσει την πρώτη ερώτηση προς τον Κεντρικό Ομιλητή
19.  Ο Εισηγητής στον οποίο θα δίδεται ο λόγος για να θέσει την πρώτη ερώτηση καθορίζεται πριν την έναρξη της συζήτησης με κλήρωση. Ακολούθως, η σειρά των Εισηγητών θα εναλλάσσεται
20.  Οι ερωτήσεις πρέπει να έχουν διάρκεια μέχρι και 1 λεπτό
21.  Ο Κεντρικός Ομιλητής θα έχει 10 λεπτά συνολικά να απαντήσει στις ερωτήσεις και να αναπτύξει τα επιχειρήματά του επί των ερωτήσεων σε κάθε θεματική ενότητα συμπεριλαμβανομένου και των ερωτήσεων αλλά ο χρόνος της κάθε απάντησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 λεπτά
22.  Οι Εισηγητές θα μπορούν να θέτουν και περισσότερες από μία ερώτηση για κάθε θεματική ενότητα, αν το επιτρέπει ο χρόνος

Πλαίσια συζήτησης
23.  Ο  Εκπρόσωπος του OXygono αφαιρεί το λόγο από όποιο συμμετέχοντα χρησιμοποιεί προσβλητικούς χαρακτηρισμούς εναντίον άλλου Συμμετέχοντα
24.  Ο Εκπρόσωπος του OXygono παρατηρεί ή/και αφαιρεί το λόγο από όποιο συμμετέχοντα επικρίνει ή/και καταφέρεται με προσβλητικό τρόπο εναντίον ατόμων ή συγκεκριμένων ομάδων ατόμων ή οργανισμών
25.  Ο Εκπρόσωπος του OXygono παρατηρεί ή/και αφαιρεί το λόγο από όποιο συμμετέχοντα προωθεί ή εκθειάζει μεροληπτικά συγκεκριμένο άτομο ή συγκεκριμένη ομάδα ατόμων ή συγκεκριμένο οργανισμό εις βάρος άλλου
26.  Ο κάθε συμμετέχοντας οφείλει να χρησιμοποιεί συμφιλιωτική και όχι συγκρουσιακή ρητορική ενώ αναπτύσσει τα επιχειρήματά του προσπαθώντας να αντιληφθεί τους προβληματισμούς και τις θέσεις των άλλων συμμετεχόντων. Ο Εκπρόσωπος του Oxygono παρατηρεί ή/και αφαιρεί το λόγο από όποιο ομιλητή ξεφεύγει από αυτό το πλαίσιο
27.  Οι Συμμετέχοντες προσφωνούν ο ένας τον άλλο με χαρακτηρισμούς που εκφράζουν σεβασμό, όπως για παράδειγμα: αξιότιμε/η κύριε/α, αγαπητέ/ή συνάδελφε, αγαπητέ/ή φίλε/η, φίλτατε/η, ή απλά κύριε/κυρία και με ύφος που να υποδηλώνει εκτίμηση και όχι υποτίμηση ή ειρωνεία
28.  Ο κάθε συμμετέχοντας οφείλει να μπορεί να εκφράζει τις θέσεις το με ξεκάθαρες φράσεις και με όσο το δυνατό πιο απλή γλώσσα. Ο Εκπρόσωπος του OXygono παρατηρεί ή/και αφαιρεί το λόγο από όποιο ομιλητή ξεφεύγει από αυτό το πλαίσιο
29.  Κανένας από τους συμμετέχοντες στο panel δεν δικαιούται να αναφερθεί ονομαστικά σε οποιοδήποτε μέλος του OXygono εκτός από την αναφορά στον Εκπρόσωπό του OXygono
30.  Ο Εκπρόσωπος του OXygono ομιλεί με ευγενικό τρόπο και στους δύο συνομιλητές με τρόπο που να φαίνεται η αμεροληψία του συνεχώς
31.  Ο χρόνος ελέγχεται από τον Εκπρόσωπο του OXygono ο οποίος αφαιρεί το λόγο από οποιοδήποτε τον ξεπερνά.
32.  Ο Εκπρόσωπος του OXygono δίνει προειδοποίηση 30 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του διαθέσιμου χρόνου για κάθε τοποθέτηση

Ερωτήσεις από το κοινό
33.  Μετά το τέλος της συζήτησης ο Εκπρόσωπος του OXygono δίνει την ευκαιρία για ερωτήσεις από το κοινό προς τον Κεντρικό Ομιλητή
34.  Ο χρόνος της κάθε ερώτησης είναι μέχρι 30 δευτερόλεπτα
35.  Ο Κεντρικός Ομιλητής έχει μέχρι 3 λεπτά να απαντήσει στην κάθε ερώτηση
36.  Ο χρόνος των ερωτήσεων από το κοινό θα είναι 30 λεπτά συμπεριλαμβανομένου και των ερωτήσεων

Τελικά συμπεράσματα
37.  Μετά το τέλος του σταδίου των ερωτήσεων οι Εισηγητές ανακοινώνουν επιγραμματικά τα βασικά σημεία που ειπώθηκαν κατά την διάρκεια της συζήτησης.

Τέλος εκδήλωσης
38.  Μετά την ανακοίνωση των συμπερασμάτων ο Εκπρόσωπος του OXygono ανακοινώνει το τέλος της εκδήλωσης και το κοινό χειροκροτεί