Διαφάνεια

Στους πιο κάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τους ελεγμένους λογαριασμούς για το 2019, 2020 και 2021. 

Χρηματοδότηση & Προϋπολογισμός

Από την ημέρα της εγγραφής του και προκειμένου να χρηματοδοτήσει τα έργα του, το Oxygono υποβάλλει αίτηση για διάφορες επιχορηγήσεις που σχετίζονται κυρίως με προγράμματα της ΕΕ και τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και λαμβάνει δωρεές για να διατηρήσει τις δραστηριότητές του και να έχει ένα βιώσιμο μέλλον ως ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός οργανισμός.

Το εμβληματικό έργο του Oxygono είναι το Cyprus Forum (συμπεριλαμβανομένου του Cyprus Forum Cities), το μεγαλύτερο συνέδριο χάραξης πολιτικής στην Κύπρο. Λειτουργεί μέσω της σύντομα εγγεγραμμένης ως κοινωνικής επιχείρησης, Zenox Policy Innovations, και χρηματοδοτείται από δωρεές, επιχορηγήσεις και χορηγίες από δεξαμενές σκέψης, ερευνητικά κέντρα, δήμους και εταιρείες. Το άλλο μεγάλο έργο που έχει δημιουργήσει και υλοποιεί το Oxygono είναι το Nomoplatform, το οποίο είναι ένα νομοθετικό παρατηρητήριο που παρακολουθεί τις διαδικασίες που διεξάγονται εντός της Κυπριακής Βουλής. Το Nomoplatform χρηματοδοτείται από επιχορηγήσεις και δωρεές διαφόρων οργανισμών που λαμβάνουν σε αντάλλαγμα ένα αποκλειστικό ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τις εργασίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και της Ολομέλειας.

Τα κυριότερα έργα της ΕΕ που υλοποιεί το Oxygono είναι τα εξής:

  1. Το Oxygono διαχειρίζεται έργα για τη νεολαία και την εκπαίδευση μέσω του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, ο οποίος είναι ο Εθνικός Οργανισμός του Προγράμματος Erasmus+.
  2. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι μια νέα πρωτοβουλία της ΕΕ που δημιουργεί ευκαιρίες για νέους ηλικίας 18-30 ετών να προσφέρουν εθελοντική εργασία σε έργα στη χώρα τους ή στο εξωτερικό, βοηθώντας κοινότητες και ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη. Το Oxygono υποβάλλει αιτήσεις για αυτό το πρόγραμμα και εκτελεί διάφορα έργα από το 2020.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ύπαρξη διαφάνειας και αξιοπιστίας στη χρηματοδότηση των εκδηλώσεων και των δραστηριοτήτων μας, το Oxygono συμμορφώνεται με τις ακόλουθες αρχές:

    1. Το Oxygono ρητά προσδιορίζει, αναγνωρίζει και επικοινωνεί τους συνεργάτες που στηρίζουν οικονομικά τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητές του.
    2. Το Oxygono δεν παίρνει πολιτικές πλευρές ούτε ακολουθεί καμία κυβερνητική εντολή, αλλά στοχεύει να παρέχει στους πολίτες ένα αμερόληπτο μέρος για συζήτηση.
    3. Το Oxygono ασχολείται αποκλειστικά με τη συνεργασία με οργανισμούς, οντότητες και φορείς που λειτουργούν σύμφωνα με το όραμα, την αποστολή και τις αξίες του.
    4. Το Oxygono δημοσιεύει και διαδίδει εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων μεγάλης κλίμακας, προκειμένου να διασφαλίσει την προβολή και την πρόσβαση στα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν και τον θετικό αντίκτυπό τους στη διαδικασία χάραξης πολιτικής στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Σχέδιο Ισότητας Φύλων

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε το Σχέδιο Ισότητας Φύλων του Oxygono