Αξιολόγηση της Περιβαλλοντικής Δράσης των Βουλευτών για συγκεκριμένες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές

*Η έλλειψη διαφάνειας αλλά και το ελάχιστο ενδιαφέρον από την πλειοψηφία των βουλευτών δεν βοήθησε στην εξαγωγή ολοκληρωτικών συμπερασμάτων

Το Terra Cypria–το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος, ο οργανισμός Oxygono και ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, στόχευσαν στην καταγραφή της συνεισφοράς των βουλευτών στις σημαντικές εξελίξεις στον περιβαλλοντικό τομέα κατά την τρέχουσα πενταετία.

Αξιολογώντας τις ημερήσιες διατάξεις και τα θέματα που συζητούνται στις διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές, επιλέγηκαν πέντε επιτροπές που κατά την άποψη των ανωτέρω οργανώσεων χειρίζονται περιβαλλοντικά θέματα. Ο όρος περιβάλλον θεωρείται ότι: «περιλαμβάνει τα νερά, την ατμόσφαιρα και το έδαφος, μαζί με τους ζώντες σ’ αυτά οργανισμούς του ζωικού και φυτικού βασιλείου καθώς και το ιστορικό, πολιτιστικό, φυσικό και παραδοσιακό ανθρωπογενές τοπίο».

Οι επιτροπές που επιλέγηκαν ήταν:

 • Επιτροπή Εσωτερικών
 • Επιτροπή Περιβάλλοντος
 • Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
 • Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
 • Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Η αρχική προσπάθεια, των τριών οργανώσεων, για πρόσβαση στα πρακτικά και τα παρουσιολόγια των συνεδριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών κατέστη αδύνατη. Η Διεύθυνση της Βουλής απέρριψε το αίτημα για πρόσβαση στα πρακτικά επικαλούμενη την παράγραφο 2 του Κανονισμού 47 της Βουλής των Αντιπροσώπων, παρά το γεγονός ότι η ίδια η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμο (Ν. 119(I)/2004). Σε συνέχεια της άρνησης, οι οργανώσεις απέστειλαν σύντομο ερωτηματολόγιο στους βουλευτές των πιο πάνω επιτροπών.
 

Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε συνολικά σε 37 βουλευτές στις 26 Μαρτίου, ενώ λήφθηκε απάντηση μόνο από επτά άτομα, όπως φαίνονται πιο κάτω ανά πολιτικό κόμμα (αλφαβητικά).

ΚόμμαΕρωτήθηκανΑνταποκρίθηκαν
ΑΚΕΛ113
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ31
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ10
ΔΗΚΟ40
ΔΗΣΥ111
ΕΔΕΚ20
ΕΛΑΜ10
Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών22
Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων10
Λόγω του μικρού αριθμού απαντήσεων, η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής δράσης των βουλευτών και των κομμάτων, καθώς και η εξαγωγή ολοκληρωτικών συμπερασμάτων κατέστη δύσκολη, αν όχι αδύνατη. Οι βουλευτές που ανταποκρίθηκαν στο ερωτηματολόγιο (με αλφαβητική σειρά) ήταν οι:
 • Γεωργίου Γιώργος, ΑΚΕΛ
 • Θεοπέμπτου Χαράλαμπος, Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών
 • Καυκαλιάς Ανδρέας, ΑΚΕΛ
 • Λουκαϊδης Γιώργος, ΑΚΕΛ
 • Ορφανίδου Σάβια, ΔΗΣΥ
 • Παπαδόπουλος Γεώργιος, Αλληλεγγύη
 • Περδίκης Γιώργος, Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών
Μέσα από τις απαντήσεις τους διαφάνηκε η πληθώρα θεμάτων που απασχολούν τους συγκεκριμένους βουλευτές καθώς και οι δράσεις στις οποίες προβαίνουν για τη διαχείριση τους. Μερικά από τα θέματα που απασχόλησαν τις προαναφερθείσες κοινοβουλευτικές επιτροπές και ανέφεραν οι βουλευτές, ως σημαντικά, ήταν οι επιπτώσεις των ψηλών κτηρίων στη Λεμεσό, η ευημερία των ζώων, ο νόμος που διέπει τις Μελέτες Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο περιβάλλον και η διαχείριση των αποβλήτων. Φαίνεται γενικά ότι τα θέματα που απασχόλησαν τους επτά βουλευτές που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο είναι πολυδιάστατα και αφορούν μεταξύ άλλων νομοσχέδια, προτάσεις νόμων, εναρμονιστικές νομοθεσίες και παρουσιάσεις από την εκτελεστική εξουσία διαφόρων θεμάτων που απασχολούν τη Βουλή και την ευρύτερη κοινωνία.
 
Μελετώντας τις απαντήσεις των επτά, όσον αφορά τα θέματα διαφάνειας, παρατηρήθηκε ότι η ανάγκη για περισσότερη διαφάνεια δεν είναι μόνο επιθυμία των ανωτέρω οργανώσεων και των πολιτών αλλά και των ιδίων των βουλευτών, καθώς κανένας δεν απάντησε αρνητικά στην ερώτηση εάν θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των κοινοβουλευτικών επιτροπών.
 

Από τους 7 βουλευτές που ανταποκρίθηκαν, οι 4 ανέφεραν ότι πρέπει οι πολίτες να μπορούν να γνωρίζουν τις παρουσίες των βουλευτών στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, ενώ 3 υποστήριξαν και το δικαίωμα  πρόσβασης του κοινού στα πρακτικά των επιτροπών.

Συμπληρωματικά, 5 από τους 7 συμφωνούν με την διεξαγωγή συχνών παρουσιάσεων του κοινοβουλευτικού έργου και ένας συμφωνεί με την διαδικτυακή κάλυψη των συζητήσεων. Περαιτέρω, οι ίδιοι οι βουλευτές έκαναν δικές τους εισηγήσεις για την επίτευξη διαφάνειας. Κάποιες από αυτές ήταν η πρόσβαση του κοινού στις απόψεις που υποβάλλονται από ομάδες στις επιτροπές και η πρόσβαση σε όλα τα διαμορφωμένα κείμενα, έγγραφα και τροπολογίες, σε όλα τα στάδια συζήτησης μιας νομοθεσίας. Άλλες εισηγήσεις ήταν η βιντεοσκόπηση και η ζωντανή μετάδοση της συνεδρίας των Επιτροπών όταν γίνεται συζήτηση επί της αρχής και η δημιουργία επιτροπών επίβλεψης «shadow committees» από το κοινό.
 
Αξίζει να αναφερθεί ότι η πιο πάνω πρωτοβουλία εντάσσεται και στο πλαίσιο της περαιτέρω αναβάθμισης της διαδικτυακής πλατφόρμας και διαδικτυακού παρατηρητηρίου Nomoplatform (www.nomoplatform.cy) η οποία λειτούργησε τον Δεκέμβριο του 2020 και στοχεύει στην αύξηση της διαφάνειας, καθιστώντας τη διαδικασία χάραξης πολιτικής πιο προσιτή στο ευρύτερο κοινό. Πρόκειται για μια εισήγηση που προήλθε από την Παράλληλη Βουλή, υλοποιήθηκε από το Oxygono με την υποστήριξη της Zenox Public Affairs, έτυχε θετικής ανταπόκρισης από αρκετούς βουλευτές και υπάρχει ως σύνδεσμος στην επίσημη ιστοσελίδα της βουλής.
 
Οι τρεις οργανώσεις εύχονται ότι με τη νέα πενταετία η διεύθυνση της Βουλής των Αντιπροσώπων θα αναθεωρήσει την πολιτική για προσβασιμότητα στα έγγραφα που αναφέρονται πιο πάνω, και γενικότερα την πρόσβαση του κοινού στα πεπραγμένα της Βουλής. Ευελπιστούν επίσης ότι οι βουλευτές θα δείξουν περισσότερη ευαισθησία στα περιβαλλοντικάθέματα και θα ανταποκρίνονται σε μεγαλύτερο βαθμό σε ερωτήσεις της κοινωνίας των πολιτών.
 
Οι οργανώσεις ευχαριστούν θερμά τους επτά βουλευτές που ανταποκρίθηκαν στο ερωτηματολόγιο.
 

Σημειώσεις:

Το Τerra Cypria – το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος, είναι μια εγγεγραμμένη μη-κυβερνητική οργάνωση, που λειτουργεί από το 1992 ως αγαθοεργός μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Σκοπός του Ιδρύματος είναι η προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και της αειφορίας, μέσα από την άσκηση πίεσης, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και μέσω προγραμμάτων που προωθούν δράσεις διατήρησης, προστασίας και έρευνας του περιβάλλοντος. 

Το Oxygono είναι ένας μη κερδοσκοπικός μη κυβερνητικός οργανισμός με έδρα την Κύπρο που ιδρύθηκε το 2014. Είναι ανεξάρτητος από οποιονδήποτε άλλον οργανισμό. Λειτουργεί ως forum συζήτησης φέροντας κοντά όλους τους παίκτες της δημόσιας συζήτησης όπως πολιτικούς, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς, ΜΚΟ και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχει σκοπό την βελτίωση της ποιότητας του δημοσίου διαλόγου στην Κύπρο και κατ’ επέκταση την επίτευξη μεταρρυθμίσεων και τον εκσυγχρονισμό της χώρας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών σε όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής, όπως την υγεία, την οικονομία, την παιδεία, την δικαιοσύνη, την εξωτερική πολιτική, την έρευνα και την επιχειρηματικότητα. www.oxygono.org

Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου είναι εγγεγραμμένος, μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με κύριο στόχο την προστασία των άγριων πουλιών και των οικοτόπων τους. Ιδρύθηκε το 2003 από τη σύμπραξη των δύο κυπριακών Ορνιθολογικών Συνδέσμων, εδρεύει στη Λευκωσία και απαρτίζεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Δείτε πιο κάτω τις αναφορές στα ΜΜΕ:

epihirimatiki.com

sigmalive.com

cyprusnews.eu

inbusinessnews.com.cy

cyprusnews.eu

neakypros.com.cy

inewsgr.com

cna.org.cy