Υπογραφή Χάρτας Διαφορετικότητας, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (ΚΚΚ) η διαδικτυακή τελετή για την Υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας από το Oxygono. Η Χάρτα Διαφορετικότητας αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στοχεύει στη μείωση των κοινωνικών, εργασιακών, και πολιτισμικών ανισοτήτων ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Κέντρου Κοινωνικής Καινοτομίας (ΚΚΚ), κα Παναγιώτα Κωνσταντή, το ΚΚΚ αποτελεί το διαχειριστή της Χάρτας Διαφορετικότητας Κύπρου, καθώς επίσης και τον επίσημο αντιπρόσωπο της ΕΕ. Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας ως οργανισμός στοχεύει στην ανάπτυξη και την εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για να επιλυθούν συστημικά προβλήματα και να λάβουν την απαραίτητη στήριξη άτομα και οργανισμοί που το έχουν ανάγκη. Το σημαντικό στοιχείο που αποτελεί τον καταλυτικό παράγοντα έτσι ώστε να καταστεί το ΚΚΚ ανταγωνιστικός οργανισμός στον τομέα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, είναι η στελέχωση του από άτομα με διαφορετικά ενδιαφέροντα και ακαδημαϊκά προσόντα.

Καταρχάς εκ μέρους της κας Παναγιώτας Κωνσταντή, κατά τη διάρκεια της τελετής έγινε μια αναλυτική παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Χάρτας Διαφορετικότητας, συμπεριλαμβανόμενου των δράσεων της σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Από το 2020, επισήμως, η Κύπρος έγινε μέλος της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Επίσημη Ευρωπαϊκή πλατφόρμα των Χαρτών Διαφορετικότητας. Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε το 2010 και σήμερα αποτελεί ένα δίκτυο με την κεντρική συντονιστική ομάδα των Βρυξελλών, παρέχοντας στους πολίτες διάφορα εργαλεία, ευκαιρίες για συμμετοχή σε διεθνείς και ευρωπαϊκές συνεδριάσεις, τρόπους επικοινωνίας για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, με στόχο την γενική πρόοδο των απαρτιζόμενων μερών της. Η ένταξη όλων των διαφορετικών ομάδων πληθυσμού αφορά κατά κύριο λόγο τη χρήση των εργαλείων που προωθούνται από την Ευρώπη για την προώθηση συγκεκριμένων στρατηγικών που ακολουθούνται τόσο στο ευρωπαϊκό περιβάλλον όσο και στο διεθνές σύστημα.

Η Χάρτα Διαφορετικότητας Κύπρου προσφέρει διάφορα προγράμματα και εργαλεία σε όλα τα μέλη που έχουν υπογράψει το Μνημόνιο Συναντίληψης. Καταρχάς το Μνημόνιο Συνατίληψης περιέχει τις βασικές αρχές της Χάρτας, που πρέπει να ακολουθηθούν ηθικά και εθελοντικά από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.  Ένα άλλο εργαλείο της είναι το Πακέτο πληροφορίων το οποίο παρέχει τις βασικές πληροφορίες σχετικά με τη Χάρτα. Ο Πρακτικός Οδηγός είναι ένα άλλο εργαλείο, το οποίο προσφέρει την κατάλληλη ενημέρωση αναφορικά με τις συνθήκες στην Κύπρο, σχετικά με τη διαφορετικότητα και την ένταξη, καθώς επίσης σημαντικές πληροφορίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακόμη, το πρόγραμμα κατάρτισης, είναι ένα μονοήμερο πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο προσφέρεται δωρεάν από την εξειδικευμένη ομάδα της Χάρτας Διαφορετικότητας Κύπρου και παρέχεται σε όλα τα μέλη της. Η κατάρτιση αυτή είναι μια εισαγωγή στις έννοιες και στη διαχείριση της διαφορετικότητας και της ένταξης, ειδικότερα για οργανισμούς οι οποίοι δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με τη διαχείριση εντός του Οργανισμού των ζητημάτων της διαφορετικότητας και της ένταξης.

Επιπρόσθετα, ένα άλλο εργαλείο της Χάρτας είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα εκμάθησης, η οποία παρέχει συμπληρωματικό υλικό  της μονοήμερης κατάρτισης, δηλαδή θεωρίες, πρακτικές, και παραδείγματα σε σχέση με τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι υπάρχει το επίσημο Ψηφιακό σήμα, που παρέχεται στους υποστηρικτές της, οι οποίοι συγκαταλέγονται σε δημόσιους φορείς. Εν συνεχεία, η συμμετοχή στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκτυο της πλατφόρμας, αποτελεί ένα αξιοσημείωτα σημαντικό εργαλείο, με σκοπό να μπορούν όλα τα κράτη μέλη να δράσουν από κοινού και να δημιουργήσουν συνέργειες. Λαμβάνοντας υπόψιν το εργαλείο που σχετίζεται με τις δημοσιεύσεις στον τύπο και τα ΜΚΔ σχετικά με την υπογραφή και με την ένταξη οργανισμών ως μέλη, στη Χάρτα Διαφορετικότητας Κύπρου υπάρχει ένα σύνολο από 52 μέλη με διαφορετικούς χαρακτήρες και έτσι προωθείται έμπρακτα η ενδυνάμωση της έννοιας της διαφορετικότητας.

Στα επόμενα πλάνα και στις επερχόμενες δράσεις τους συγκαταλέγονται, τα εργαλεία αξιολόγησης του επιπέδου διαφορετικότητάς και ένταξης στους εργασιακούς χώρους, τα εξειδικευμένα εργαλεία επικοινωνίας, προσέγγισης και προώθησης και το απτό αποτέλεσμα, για τη δημιουργία κουλτούρας και βιωσιμότητας. Ακόμη, η αυξημένη πρόληψη ατόμων με ειδικές ανάγκες και μεταναστευτικό υπόβαθρο, επενδύοντας στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Μια άλλη σημαντική δράση  είναι η εκπαιδευτικές καταρτίσεις σε θέματα των υποσυνείδητων προκαταλήψεων, της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας, της ισότητας των φύλων, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, της πολύπολιτισμικότητας και των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Τέλος, οι διεθνείς εβδομάδες αποσκοπούν κυρίως στη γνωριμία με διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα των ανθρώπων στο χώρο εργασίας.

Τέλος, η Πρόεδρος του ΔΣ του Oxygono, κα Γεωργια Αθανασίου αναφέρθηκε στο προφίλ, τους σκοπούς και τις δράσεις του Οργανισμού. Σημείωσε ότι το Oxygono έχει ως βασικό σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του δημοσίου διαλόγου στην Κύπρο και κατ’ επέκταση την επίτευξη μεταρρυθμίσεων με απώτερο σκοπό τον εκσυγχρονισμό της χώρας σε όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής. Σημείωσε περαιτέρω ότι το Oxygono δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην αποδοχή της διαφορετικότητας. Καταλήγοντας, υπέγραψε το Μνημόνιο Συναντίληψης και εξέφρασε την ευχαρίστηση της για την ευκαιρία της υπογραφής της Χάρτας Διαφορετικότητας από το Oxygono και προέβη στην από κοινού δέσμευση της διοργάνωσης περισσότερων δράσεων, καθώς επίσης και της ανάπτυξης πρωτοβουλιών στο μέλλον, που θα προάγουν την ενσωμάτωση όλων των διαφορετικών ομάδων πληθυσμού στην κοινωνία χωρίς κανένα αποκλεισμό.