ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Υπογραφή Χάρτας Διαφορετικότητας, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (ΚΚΚ) η διαδικτυακή τελετή για την Υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας από το Oxygono. Η Χάρτα Διαφορετικότητας αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στοχεύει στη μείωση των κοινωνικών, εργασιακών, και πολιτισμικών ανισοτήτων ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Κέντρου Κοινωνικής Καινοτομίας (ΚΚΚ), κα Παναγιώτα Κωνσταντή, το ΚΚΚ αποτελεί το διαχειριστή της Χάρτας Διαφορετικότητας Κύπρου, καθώς επίσης και τον επίσημο αντιπρόσωπο της ΕΕ. Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας ως οργανισμός στοχεύει στην ανάπτυξη και την εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για να επιλυθούν συστημικά προβλήματα και να λάβουν την απαραίτητη στήριξη άτομα και οργανισμοί που το έχουν ανάγκη. Το σημαντικό στοιχείο που αποτελεί τον καταλυτικό παράγοντα έτσι ώστε να καταστεί το ΚΚΚ ανταγωνιστικός οργανισμός στον τομέα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, είναι η στελέχωση του από άτομα με διαφορετικά ενδιαφέροντα και ακαδημαϊκά προσόντα.

Καταρχάς εκ μέρους της κας Παναγιώτας Κωνσταντή, κατά τη διάρκεια της τελετής έγινε μια αναλυτική παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Χάρτας Διαφορετικότητας, συμπεριλαμβανόμενου των δράσεων της σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Από το 2020, επισήμως, η Κύπρος έγινε μέλος της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Επίσημη Ευρωπαϊκή πλατφόρμα των Χαρτών Διαφορετικότητας. Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε το 2010 και σήμερα αποτελεί ένα δίκτυο με την κεντρική συντονιστική ομάδα των Βρυξελλών, παρέχοντας στους πολίτες διάφορα εργαλεία, ευκαιρίες για συμμετοχή σε διεθνείς και ευρωπαϊκές συνεδριάσεις, τρόπους επικοινωνίας για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, με στόχο την γενική πρόοδο των απαρτιζόμενων μερών της. Η ένταξη όλων των διαφορετικών ομάδων πληθυσμού αφορά κατά κύριο λόγο τη χρήση των εργαλείων που προωθούνται από την Ευρώπη για την προώθηση συγκεκριμένων στρατηγικών που ακολουθούνται τόσο στο ευρωπαϊκό περιβάλλον όσο και στο διεθνές σύστημα.

Η Χάρτα Διαφορετικότητας Κύπρου προσφέρει διάφορα προγράμματα και εργαλεία σε όλα τα μέλη που έχουν υπογράψει το Μνημόνιο Συναντίληψης. Καταρχάς το Μνημόνιο Συνατίληψης περιέχει τις βασικές αρχές της Χάρτας, που πρέπει να ακολουθηθούν ηθικά και εθελοντικά από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.  Ένα άλλο εργαλείο της είναι το Πακέτο πληροφορίων το οποίο παρέχει τις βασικές πληροφορίες σχετικά με τη Χάρτα. Ο Πρακτικός Οδηγός είναι ένα άλλο εργαλείο, το οποίο προσφέρει την κατάλληλη ενημέρωση αναφορικά με τις συνθήκες στην Κύπρο, σχετικά με τη διαφορετικότητα και την ένταξη, καθώς επίσης σημαντικές πληροφορίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακόμη, το πρόγραμμα κατάρτισης, είναι ένα μονοήμερο πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο προσφέρεται δωρεάν από την εξειδικευμένη ομάδα της Χάρτας Διαφορετικότητας Κύπρου και παρέχεται σε όλα τα μέλη της. Η κατάρτιση αυτή είναι μια εισαγωγή στις έννοιες και στη διαχείριση της διαφορετικότητας και της ένταξης, ειδικότερα για οργανισμούς οι οποίοι δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με τη διαχείριση εντός του Οργανισμού των ζητημάτων της διαφορετικότητας και της ένταξης.

Επιπρόσθετα, ένα άλλο εργαλείο της Χάρτας είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα εκμάθησης, η οποία παρέχει συμπληρωματικό υλικό  της μονοήμερης κατάρτισης, δηλαδή θεωρίες, πρακτικές, και παραδείγματα σε σχέση με τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι υπάρχει το επίσημο Ψηφιακό σήμα, που παρέχεται στους υποστηρικτές της, οι οποίοι συγκαταλέγονται σε δημόσιους φορείς. Εν συνεχεία, η συμμετοχή στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκτυο της πλατφόρμας, αποτελεί ένα αξιοσημείωτα σημαντικό εργαλείο, με σκοπό να μπορούν όλα τα κράτη μέλη να δράσουν από κοινού και να δημιουργήσουν συνέργειες. Λαμβάνοντας υπόψιν το εργαλείο που σχετίζεται με τις δημοσιεύσεις στον τύπο και τα ΜΚΔ σχετικά με την υπογραφή και με την ένταξη οργανισμών ως μέλη, στη Χάρτα Διαφορετικότητας Κύπρου υπάρχει ένα σύνολο από 52 μέλη με διαφορετικούς χαρακτήρες και έτσι προωθείται έμπρακτα η ενδυνάμωση της έννοιας της διαφορετικότητας.

Στα επόμενα πλάνα και στις επερχόμενες δράσεις τους συγκαταλέγονται, τα εργαλεία αξιολόγησης του επιπέδου διαφορετικότητάς και ένταξης στους εργασιακούς χώρους, τα εξειδικευμένα εργαλεία επικοινωνίας, προσέγγισης και προώθησης και το απτό αποτέλεσμα, για τη δημιουργία κουλτούρας και βιωσιμότητας. Ακόμη, η αυξημένη πρόληψη ατόμων με ειδικές ανάγκες και μεταναστευτικό υπόβαθρο, επενδύοντας στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Μια άλλη σημαντική δράση  είναι η εκπαιδευτικές καταρτίσεις σε θέματα των υποσυνείδητων προκαταλήψεων, της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας, της ισότητας των φύλων, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, της πολύπολιτισμικότητας και των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Τέλος, οι διεθνείς εβδομάδες αποσκοπούν κυρίως στη γνωριμία με διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα των ανθρώπων στο χώρο εργασίας.

Τέλος, η Πρόεδρος του ΔΣ του Oxygono, κα Γεωργια Αθανασίου αναφέρθηκε στο προφίλ, τους σκοπούς και τις δράσεις του Οργανισμού. Σημείωσε ότι το Oxygono έχει ως βασικό σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του δημοσίου διαλόγου στην Κύπρο και κατ’ επέκταση την επίτευξη μεταρρυθμίσεων με απώτερο σκοπό τον εκσυγχρονισμό της χώρας σε όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής. Σημείωσε περαιτέρω ότι το Oxygono δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην αποδοχή της διαφορετικότητας. Καταλήγοντας, υπέγραψε το Μνημόνιο Συναντίληψης και εξέφρασε την ευχαρίστηση της για την ευκαιρία της υπογραφής της Χάρτας Διαφορετικότητας από το Oxygono και προέβη στην από κοινού δέσμευση της διοργάνωσης περισσότερων δράσεων, καθώς επίσης και της ανάπτυξης πρωτοβουλιών στο μέλλον, που θα προάγουν την ενσωμάτωση όλων των διαφορετικών ομάδων πληθυσμού στην κοινωνία χωρίς κανένα αποκλεισμό.

Υπογραφή Χάρτας Διαφορετικότητας, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Read More »

«Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ευρώπη, Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων»

Ο ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός Oxygono διοργάνωσε σε συνεργασία με το EUROPE DIRECT Larnaca την Τρίτη 14 Ιουνίου 2021, μια ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα το «Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ευρώπη, Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων».

Στη συζήτηση έλαβαν μέρος: ο κος Χρίστος Πασχαλίδης (Ανώτερος Οικονομικός Σύμβουλος στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο), ο κος Γιώργος Παντελή (Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών), και ο κος Παναγιώτης Νικολαΐδης (Οικονομολόγος στο European Tax Observatory). Τη συζήτηση συντόνισε η κα. Μυρτώ Κατσούρη (Υπεύθυνη του EUROPE DIRECT Larnaca).

Η συζήτηση στηρίχτηκε πάνω σε δύο θεματικές ενότητες οι οποίες αναφέρονται στη συνέχεια..

1η θεματική: Σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη – Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Βιώσιμη και Πράσινη Οικονομία

Ο κος Πασχαλίδης αρχικά αναφέρθηκε στην πολυδιάστατη αντίδραση της ΕΕ κατά της πανδημίας, δίνοντας έμφαση στο σχέδιο ανάκαμψης. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι εντός λίγων μηνών η ΕΕ παρουσίασε το Σχέδιο Ανάκαμψης για την  Ευρώπη, προσθέτοντας στο τακτικό πολυετές προϋπολογισμό το πακέτο του Next Generation EU, το οποίο αναλογεί στα 750 δις εκ. ευρώ. Ο μεγαλύτερος χρηματοδοτικός μηχανισμός του Next Generation EU είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που παρέχει χρηματοδότηση στα Κράτη Μέλη συνολικά 672,5 δις εκ. ευρώ μέχρι και το 2026. Από αυτά 312,5 δις εκ. ευρώ θα δοθούν στα Κράτη Μέλη βάσει αποτελεσμάτων υλοποίησης των Εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα θα είναι διαθέσιμα προς τα Κράτη Μέλη υπό μορφή ευνοϊκού δανεισμού βάσει του μεγέθους της οικονομίας τους και με αναφορά σε επιπλέον έργα.

Διαμέσου του μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Κύπρος έχει το δικαίωμα σε ευνοϊκότερο δανεισμό, δηλαδή επιπρόσθετου δανεισμού αντίστοιχου, αλλά και μεγαλύτερου. Ο κος Πασχαλίδης παρουσίασε τα τρία κύρια χαρακτηριστικά του σχεδίου ανάκαμψης στα οποία περιλαμβάνονται η λειτουργία, οι επιχορηγήσεις με δάνεια και τα κριτήρια αξιολόγησης.

Στην συνέχεια ο κος Πασχαλίδης ανέλυσε τους έξι πυλώνες του σχεδίου, οι οποίοι σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση, το ψηφιακό μετασχηματισμό, την κοινωνική και εδαφική συνοχή, την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την υγεία, οικονομική, κοινωνική και θεσμική ανθεκτικότητα, και τις πολιτικές για την επόμενη γενιά.

Όσον αφορά τα έργα που πρέπει να υλοποιούνται για να μπορεί η χώρα να αντλεί της επιχορηγήσεις ανέφερε ότι για την πράσινη μετάβαση προβλέπεται διεύρυνση των φορολογικών βάσεων με στροφή προς την αύξηση της περιβαλλοντικής φορολογίας και κατασκευή νέων σιδηροδρομικών συνδέσεων. Στον ψηφιακό μετασχηματισμό προβλέπεται η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και η ανάπτυξη δικτύων 5G υψηλής ταχύτητας. Για την  ανάπτυξη προβλέπονται  κανονιστικές μεταρρυθμίσεις για την απλούστευση των συμβάσεων εργασίας και για την καταπολέμηση του κατακερματισμού στην αγορά εργασίας. Όσον αφορά την ανθεκτικότητα το Σχέδιο προβλέπει τον  εκσυγχρονισμό των  νοσοκομείων και εγκαταστάσεων υγείας και τον εξ ορθολογισμό των φορολογικών συστημάτων, καθώς επίσης και τη βελτίωση της είσπραξης φόρων. Αναφορικά με την επόμενη γενιά προβλέπεται η  ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης και η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών.

Τέλος τόνισε ότι η  ισορροπημένη αντίδραση, τα ισχυρά συστήματα ελέγχου, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η πράσινη μετάβαση είναι στοιχεία αλληλένδετα με την επίτευξη των στόχων του Σχεδίου.

2η θεματική: Εθνικό Σχέδιο ανάκαμψης, πυλώνες, πρόνοιες και μεταρρυθμίσεις

Ο κος Παντελή εξήγησε το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης της Κύπρου, σημειώνοντας ότι  αποτελείται από δύο κύριους πυλώνες τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ακόμη, ανέφερε ότι αναμένεται να δοθεί 1 δις με την μορφή χρηματοδοτήσεων από την πολιτεία , κατά την τριετία 2022-2025 και να υπάρξουν οι ψηλότερες δαπάνες.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι για να μπορέσουμε να αντλήσουμε χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ χρειάζεται να πετυχαίνουμε του στόχους που καθορίζουμε βάσει του Σχεδίου, καθώς θα υπάρχει τόσο ο εθνικός όσο και ο ευρωπαϊκός έλεγχος. Σχετικά μ’ αυτούς τους στόχους χρειάζονται να υλοποιηθούν συνολικά 56 μεταρρυθμίσεις, όπως η μεταρρύθμιση των δικαστηρίων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της δημοσιάς υπηρεσίας, σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών αλλά και μεταρρυθμίσεις που αφορούν τον χρηματοοικονομικό τομέα. Επιπρόσθετα, σημείωσε ότι το σχέδιο προβλέπει 76 επενδύσεις που αφορούν θέματα τα οποία σχετίζονται άμεσα με την υγεία και το εκπαιδευτικό σύστημα.

Στην τελική του τοποθέτηση ο κος Παντελή επισήμανε το θετικό αντίκτυπο του σχεδίου στην κυπριακή οικονομία. Συγκεκριμένα αναμένεται να δημιουργηθούν 11 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, καθώς θα επέλθει αύξηση του ΑΕΠ από 10,6% σε 23,6%.

Εν κατακλείδι, ο κος Νικολαΐδης έθεσε μερικούς προβληματισμούς προς του δύο ομιλητές. Η αρχική του παρέμβαση αφορούσε το μέγεθος της χρηματοδότησης και των επενδύσεων, καθώς θεωρεί ότι είναι σχετικά μικρή σε σχέση με το ΑΕΠ σε βάθος εξαετίας και ίσως χρειαστούν επιπλέον πολιτικές για να επέλθουν θετικά αποτελέσματα. Έθεσε επίσης το ερώτημα γιατί η Κύπρος δεν αιτήθηκε το υπόλοιπο του ποσού που της αναλογούσε σε δανειοδότηση, το οποίο θα μπορούσε να διπλασιάσει το ύψος του προγράμματος. Τέλος, εξέφρασε την ανησυχία του για μια σειρά θεμάτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εφαρμογή του προγράμματος,  όπως ο αριθμός των δράσεων και η διοικητική, πολιτική και κοινωνική προσπάθεια που αυτές επιβάλλουν, καθώς και οι μηχανισμούς ελέγχου και αξιολογήσεις του σχεδίου τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Η συζήτηση προβλήθηκε ζωντανά στις σελίδες του Oxygono, του EUROPE DIRECT Larnaca και του Δήμου Λάρνακας στο Facebook.

«Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ευρώπη, Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων» Read More »

Light Painter – Interview with Pavlina Akritas

Tην Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε από το UCL Alumni Cyprus Club, το Cyprus American Alumni Network και την οργάνωση AIPFE ακόμη ένα event powered by Oxygono. Το event είχε μορφή διαδικτυακής συνέντευξης με την Παυλίνα Ακρίτα.

 

Η  συζήτηση μεταδόθηκε ζωντανά στις σελίδες των διοργανωτών στο Facebook και στο κανάλι του Oxygono στο Youtube.

 

Η Παυλίνα Ακρίτα είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός με εξειδίκευση στον σχεδιασμό συστημάτων φωτισμού. Εργάζεται στον οίκο συμβούλων μηχανικών Arup στο Λονδίνο και έχει λάβει αρκετές τιμητικές διακρίσεις, όπως θέσεις στις Top 50 Women in Engineering Under 35 από την Telegraph το 2017, στους 40 Under 40 Young Lighting Designers Globally το 2018 και στις 100 Most Influential Women Leaders in Engineering UK and Europe το 2019 από τους Financial Times και τα Inclusive Boards.

 

Η Παυλίνα Ακρίτα στην αρχή της συνέντευξης παρουσίασε διάφορα έργα στα οποία συμμετείχε, όπως το London Aquatics Centre, το κτήριο της Investcorp, το κολλέγιο St Antony’s στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το μουσείο Broad στο Λος Άντζελες, τις γκαλερί για τον Ισλαμικό Κόσμο στο Βρετανικό μουσείο και το Royal Academy of Arts in London, αρκετά από τα οποία βραβευθήκαν.

 

Ακολούθησε συζήτηση στην οποία η Παυλίνα Ακρίτα ανέφερε, επιγραμματικά, τα ακόλουθα:

 

 • Το επάγγελμα του μηχανικού περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, σε αντίθεση με διάφορα λανθασμένα στερεότυπα που επικρατούν στην κοινωνία και ότι “συνδυάζει την επιστήμη με την τέχνη”.
 • Θεωρεί ότι η μεγαλύτερη συνεισφορά της στο επάγγελμα είναι να διαδώσει την αντίληψη ότι το επάγγελμα του μηχανικού είναι αρκετά περιεκτικό και ποικίλο όσο αφορά το φάσμα των δραστηριοτήτων που καλύπτει.
 • Για να γίνει αντιληπτή η αξία των συστημάτων φωτισμού χρειάζεται ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών. Δυστυχώς, οι καταναλωτές συνήθως προτιμούν τα φθηνά προϊόντα φωτισμού χωρίς να έχουν πλήρη επίγνωση των μειονεκτημάτων τους.
 • Ερωτώμενη πως νοιώθει που είναι γυναίκα μηχανικός σε ένα ανδροκρατούμενο επάγγελμα, ανέφερε ότι είναι σημαντικό για εκείνη το ότι ο εργοδότης της προωθεί την ποικιλότητα των φύλων στο γραφείο της και ότι νοιώθει ότι οι πελάτες της την κρίνουν από τις πράξεις τις και τα έργα της.
 • Όσο αφορά τις ικανότητες ενός ηγέτη ανέφερε ότι πρέπει να είναι πάνω από όλα συνεργάσιμος και να δίνει τις ευκαιρίες σε λιγότερο έμπειρους επαγγελματίες να αναδείξουν την αξία τους.
 • Σχετικά με τις ακαδημαϊκές της εμπειρίες στην Αμερική και στην Αγγλία ανέφερε ότι μια σημαντική διαφορά των δύο ακαδημαϊκών συστημάτων είναι ότι στην Αμερική υπάρχει η δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης πτυχίου μετά την έναρξη της φοίτησης του, ενώ στην Αγγλία αρχίζει με συγκεκριμένη κατεύθυνση.
 • Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά για τον τρόπο που η εταιρεία της αντιμετώπισε τις δυσκολίες λόγω της πανδημίας, αναφέροντας ότι από τον περασμένο Μάρτιο εργάζεται μόνο από το σπίτι της, κάτι για το οποίο η εταιρεία της ήταν προετοιμασμένη.
 • Θεωρεί ότι ένα από τα εμπόδια στην προσέλκυση των γυναικών στο επάγγελμα των μηχανικών είναι η λανθασμένη αντίληψη όσο αφορά το επάγγελμα και ότι αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με την σωστή ενημέρωση.
 • Μια δραστηριότητα που θα την ενδιέφερε, σε περίπτωση που λάμβανε χρηματοδότηση, θα ήταν να δημιουργήσει προγράμματα για προσέλκυση νέων στο επάγγελμα.

Light Painter – Interview with Pavlina Akritas Read More »

Ideas2Parliament: Νομοσχέδια για Ανεξάρτητη Αρχή κατά της διαφθοράς, lobbying, whistleblowers: Ψήφιση τώρα

Με αφορμή και τη Διεθνή Ημέρα κατά της Διαφθοράς στις 9 Δεκεμβρίου, το Oxygono σε συνεργασία με την Επιτροπή Διαφάνειας, Θεσμών και Δικαιοσύνης της Παράλληλης Βουλής για την Κοινωνία των Πολιτών, το Cyprus Integrity Forum και το Cyprus Association of Lobbyists and Public Affairs Professionals διοργάνωσαν, την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020, με μεγάλη επιτυχία το πρώτο μέρος της σειράς συζητήσεων Ideas2Parliament με θέμα: «Νομοσχέδια για Ανεξάρτητη Αρχή κατά της διαφθοράς, lobbying, whistleblowers: Ψήφιση τώρα». Η  συζήτηση μεταδόθηκε ζωντανά στις σελίδες των διοργανωτών στο Facebook και στο κανάλι του Oxygono στο Youtube.

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι: Δημήτρης Δημητρίου (Βουλευτής ΔΗΣΥ, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Νομικών της Βουλής), Ανδρέας Πασιουρτίδης (Βουλευτής ΑΚΕΛ), Κωστής Ευσταθίου (Βουλευτής ΕΔΕΚ), Άννα Ζαβού-Χριστοφόρου (Επίτροπος Εσωτερικού Ελέγχου), οι Νίκος Χρυσοστόμου και Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης (Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως) και ο Χαρίδημος Τσούκας (Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης, Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου). Επίσης, προσκλήθηκαν και δεν παρευρέθηκαν οι: Γιώργος Σαββίδης (Γενικός Εισαγγελέας), Χριστιάνα Ερωτοκρίτου (Βουλευτής ΔΗΚΟ), Οδυσσέας Μιχαηλίδης (Γενικός Ελεγκτής), Λουΐζα Ζαννέτου (Επίτροπος Νομοθεσίας).

Η συζήτηση είχε ως βασικό σκοπό την άσκηση θετικής πίεσης προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων για προώθηση των νομοσχεδίων για πρόληψη και αντιμετώπιση της διαφθοράς, την ανταλλαγή απόψεων για το πώς θα εφαρμοστούν σωστά τα εν λόγω νομοσχέδια και την διερεύνηση του κατά πόσο η ψήφιση των νομοσχεδίων είναι αρκετή για την αντιμετώπιση της διαφθοράς.

Επιγραμματικά αναφέρεται ότι μέσα από τη συζήτηση ακούστηκαν σημαντικές απόψεις και εισηγήσεις όπως:

 • τα τρία νομοσχέδια χρήζουν σημαντικής βελτίωσης παρόλα αυτά, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, θα πρέπει όμως να ολοκληρωθούν και να ψηφιστούν άμεσα,
 • αξιοποίηση και του ιδιωτικού τομέα για πιο γρήγορη ετοιμασία και ψήφιση νομοσχεδίων,
 • να αποφασιστούν οι αρμοδιότητες της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς και αυτή να στελεχωθεί με εμπειρογνώμονες,
 • όσον αφορά το lobbying, διαφέρει εάν αυτό γίνεται ως κοινωνική δράση ή για επιχειρηματικό όφελος,
 • ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ώστε να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια στις συνδιαλλαγές Πολιτών-Κράτους αλλά και πρόσβαση στις ημερήσιες ατζέντες συναντήσεων των κρατικών αξιωματούχων,
 • ο whistleblower να μπορεί να διατηρήσει την ανωνυμία του χωρίς να χρειάζεται να δοθεί κατάθεση στην αστυνομία για να διερευνηθεί η υπόθεση,
 • έμφαση στην πρόληψη κατά της διαφθοράς μέσω ενίσχυσης των τριών γραμμών άμυνας της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου αλλά και της ελεγκτικής υπηρεσίας,
 • αναμένεται ολοκλήρωση των νομοσχεδίων αρχές του νέου έτους και ψήφιση τουλάχιστον κάποιων από αυτά πριν τη λήξη της παρούσας θητείας της βουλής.

Ideas2Parliament: Νομοσχέδια για Ανεξάρτητη Αρχή κατά της διαφθοράς, lobbying, whistleblowers: Ψήφιση τώρα Read More »

Debate: Is the Anglo-American century over?

Το Oxygono, σε συνεργασία με το Cyprus Forum, το Cyprus Youth Diplomacy το Oxford University Society Cyprus, διοργάνωσε το ετήσιο debate του με θέμα: «Is the Anglo-American century over? This house believes that the Anglo-American century is over».

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020 και μεταδόθηκε ζωντανά στις σελίδες των διοργανωτών στο Facebook και στο κανάλι του Oxygono στο YouTube. Οι διεθνούς φήμης ομιλητές Καθηγητής κ. Joseph H. H. Weiler (Λόγος), η πρώην Πρέσβειρα ΗΠΑ στην Κύπρο Kathleen A. Doherty (Αντίλογος) κατέθεσαν τις απόψεις τους σχετικά με το κατά πόσον η Αγγλο-Αμερικανική κυριαρχία οδεύει στο τέλος της και, φυσικά, κατά πόσον άλλες παγκόσμιες δυνάμεις, όπως η Κίνα, είναι έτοιμες να αναλάβουν τα ηνία.  Τη συζήτηση συντόνιζε ο  Δρ. Benjamin Martill και παρέμβαση έκαναν ο Καθηγητής Kroening και η κ. Άννα Κουκκίδου Προκοπίου.

Μέσα από το ζωντανό και παραγωγικό διάλογο παρουσιάστηκαν επιχειρήματα τόσο υπέρ όσο και κατά του τέλους της Αγγλο-Αμερικανικής Κυριαρχίας, σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο τόσο πολιτικά όσο επίσης οικονομικά και δημογραφικά, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή.

Οι θεατές είχαν την ευκαιρία να σχηματίσουν ιδίαν άποψη και να την εκφράσουν κατόπιν ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κα γράφοντας σχόλια τα οποία μεταφέρoνταν ζωντανά στους ομιλητές.

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το Debate εδώ.

Δείτε πιο κάτω τις αναφορές στα ΜΜΕ:

In Business

Debate: Is the Anglo-American century over? Read More »

Larnaca 2040 Volume IV: Κέντρο πόλης χωρίς αυτοκίνητο

Διαδικτυακή συζήτηση με Θέμα: «Κέντρο πόλης χωρίς αυτοκίνητο» στα πλαίσια της  σειράς συζητήσεων Larnaca 2040.

Στο πάνελ συμμετέχουν οι:

– Ανδρέας Βύρας , Δήμαρχος Λάρνακας,

– Μαρία Βασιλάκου, πρών αντιδήμαρχος και αναπληρώτρια κυβερνήτρια της Βιέννης, πολιτικός του Κόμματος των Πρασίνων,

– Βασίλειος – Φοίβος Αξιώτης, ΑντιδήμαρχοςΑστικών Υποδομών και Σχεδίου Πόλεως Δήμου Αθηναίων,

– Ιάσονας Σενέκκης, Σύμβουλος Υπουργού Δικαιοσύνης για την Οδική Ασφάλεια,

– Τούλα Νικολάου Αγγελίδου, Πολεοδόμος στο Δήμο Λάρνακας, και ο

– Marco Bianconi, Senior Consultant MIC, Project Manager of Larnaca SUMP

Σε βάθος 10ετίας η υλοποίηση του σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας στη Λάρνακα- Στο κέντρο της πόλης χωρίς αυτοκίνητο
Ανδρέας Βύρας: «Ως Λάρνακα δεν θα κάνουμε άλλη μια μελέτη για το συρτάρι αλλά θέλουμε έναν σχεδιασμό βιώσιμης αστικής κινητικότητας το οποίο θα αποτελεί οδικό χάρτη αλλά και ευαγγέλιο για τις αποφάσεις γύρω από τη ανάπτυξη της πόλης με πλάνο ολοκλήρωσης σε λιγότερο από μία 10ετία».
Ιάσωνας Σενέκης: Σημαντικο σημείο στα σχέδια βιώσιμης κινητικότητας είναι η μείωση των αυτοκινητων σε μια πόλη. Μειώνοντας τα αυτοκίνητα αφαιρείται ένα σημαντικό στοιχείο απο την εξίσωση του κινδύνου που δημιουργείται για τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου, ενισχύοντας την οδική αασφάλεια.
Τούλα Αγγελίδου: Η σχέση του Δήμου Λάρνακας με τη βιώσιμη κινητικότητα μετρά δυο δεκαετίες. Η βιώσιμη κινητικοτητα ήταν το όχημα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης . Ηταν η έννοια βιώσιμη κινητικίοτητα που έφερε τη σκέψη μας για γενικότερη ανάπτυξη στην κατεύθυνση αυτή. Προτεραιότητα η ασφάλεια των πεζών και των ΑμεΑ.
Βασίλειος – Φοίβος Αξιώτης: Ξεκάθαρη η πολιτική του Δήμου της Αθήνας να υπηρετήσει τις επιταγές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας με προτεραιότητα τους πεζούς, τα ήπια μέσα μεταφοράς (ποδήλατα, πατίνια) την απρόσκοπτη διακίνηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και τέλος την κυκλοφορία των οχημάτων. Από την εμπειρία του Μεγάλου Περιπάτου είδαμε την αναγκαιότητα επανάκτησης του δημόσιου χώρου και προς αυτή την κατεύθυνση απελευθερώνουμε 50 στρέμματα αποδίδοντας τα πίσω στους φυσικούς χρήστες.
Μαρία Βασιλάκου: Σήμερα ως πολίτες χρειαζόμαστε όραμα, θέληση και σχεδιασμό προς την κατεύθυνση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. δεν μπορούμε να καταφέρουμε κανενός είδους ριζική μετάβαση από το σήμερα στην κοινωνία που οραματιζόμαστε για τις επόμενες δεκαετίες χωρίς τη συμμετοχή του πολίτη.

Όλο και περισσότερος κόσμος της πόλης της Λάρνακας κατανοεί την αναγκαιότητα της δημιουργίας μιας πόλης που θα παρέχει τα βασικά αστικά δικαιώματα στους πολίτες της επιζητώντας τον σχεδιασμό που θα οδηγεί στη μείωση των αυτοκινήτων και τη δημιουργία των υποδομών που θα δημιουργήσουν έναν αστικό χώρο προσβάσιμο για όλους. Ως μια σημαντική παρακατααθήκη προς τις επόμενες γενιές, αντιλαμβανεται ο Δήμος Λάρνακας την ευθύνη του σχεδιασμού μιας πόλης με βασικό χαρακτηριστικό τη βιώσιμη κινητικότητα.
Η υλοποίηση του σχεδιασμού Βιωσιμης Αστικής Κινητικότητας ο οποίος θα αλλάξει επί της ουσίας τόσο την όψη αλλά και το επίπεδο διακίνησης, όσο και εν γένει τον τρόπο ζωής τον πολιτών της Λάρνακας προσθέτοντας επι πλέον ένα ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα, αυτόν της οδικής ασφάλειας. Στόχος η δημιουργία ενός κέντρου πόλης χωρίς αυτοκίνητο με ένα πλάνο ολοκλήρωσης των έργων σε βάθος 10ετίας.
Υπό το φόντο της εμπειρίας άλλων ευρωπαϊκών πόλεων, τα παραπάνω τέθηκαν επί τάπητος στο τέταρτο μέρος της σειράς συζητήσεων «Larnaca 2040 Volume IV: Κέντρο πόλης χωρίς αυτοκίνητο». Η διαδικτυακή συζήτηση διοργανώθηκε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Oxygono (www.oxygono.org), το Europe Direct Larnaca και το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου με την υποστήριξη του Δήμου Λάρνακας. Τη συζήτηση παρακολούθησαν έστω και για λίγο, πέραν των 2000 ατόμων σε ζωντανή µετάδοση µέσω του Facebook στις σελίδες του Oxygono, του Europe Direct Larnaca, του Συµβουλίου Νεολαίας Κυπρου και του Βlack Lemon TV.
Φιλοξενούμενοι στην διαδικτυακή συζήτηση ήταν ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας, η πρώην αντιδήμαρχος και αναπληρώτρια κυβερνήτρια της Βιέννης, πολιτικός του Κόμματος των Πρασίνων, Μαρία Bασιλάκου, ο Αντιδήμαρχος Αστικών Υποδομών και Σχεδίου Πόλεως Δήμου Αθηναίων Βασίλειος – Φοίβος Αξιώτης, ο Σύμβουλος Υπουργού Δικαιοσύνης για την Οδική Ασφάλεια Ιάσονας Σενέκκης, η Πολεοδόμος στον Δήμο Λάρνακας Τούλα Νικολάου Αγγελίδου και ο Marco Bianconi, Senior Consultant MIC, Project Manager of Larnaca SUMP.
Κοινή πεποίθηση των ομιλιτών είναι η ανάγκη επανάκτησης του αστικού δημόσιου χώρου και επανατοποθέτησης του στο πλαίσιο το οποίο θα δίδεται πίσω στον πολίτη, μέσω ενός σχεδιασμού βιώσιμης αστικής κινητικότητας η οποία θα περιλαμβάνει και τις ανάλογες υποδομές τόσο σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς όσο και σε εναλλακτικούς τρόπους διακίνησης.
O σχεδιασμός της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας να ανταγωνιστεί το ιδιωτικό αυτοκίνητο
Κατά την έναρξη της συζήτησης ο Marco Bianconi, ξεδίπλωσε σκέψεις και εμπειρίες από τον σχεδιασμό της βιώσιμης αστικής κινητικότητας για την πόλη της Λάρνακας υπογραμμίζοντας την ανακαιότητα της δημιουργίας κατάλληλων υποδομών που θα οδηγήσουν την πόλη προς αυτή την κατεύθυνση.
Ακολούθως, η Μαρία Βασιλάκου, τόνισε την αναγκαιότητα οι πόλεις να εξεύρουν τους τρόπους προκειμένου ο σχεδιασμός βιώσιμης αστικής κινητικότητας να μπορεί να συναγωνιστεί το ιδιωτικό αυτοκίνητο. Αυτό, όπως ανέφερε θα επιτευχθεί μέσω του σχεδιασμού εναλλακτικών λύσεων, ενώ παράλληλα θα πρέπει να τεθεί το ζήτημα του δημόσιου χώρου γύρω από τον οποίο θα πρέπει να αποκτήσουμε μία διαφορετική αντίληψη για τις χρήσεις του μέσα στην πόλη.
Σε ότι αφορά το παράδειγμα της Βιέννης η κ. Βασιλακάκου, υπογράμμισε ότι η πόλη διαθέτει ένα από τα πλέον ανεπτυγμένα συστήματα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ανάμεσα σε πόλεις αντίστοιχου μεγέθους, σημειώνοντας ότι σημαντική συνάρτηση είναι ζητήματα εγκύτητας των στάσεων για τον χρήστη αλλά και το κόστος του εισητηρίου. Σημείωσε μάλιστα ότι το ετήσιο κόστος για την χρήση των αστικών συγκοινωνιών στη Βιέννη είναι ένα ευρώ.
Πρόσθετα, ο κ. Βύρας, υπογράμμισε ότι το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας αφορά στην ουσία μια «καινούργια» πόλη με τα δεδομένα αλλά και τις δυσκολίες του. Παρά την βούληση που υπάρχει για την υλοποίηση των έργων προς την κατεύθυνση αυτή, εντούτοις, όπως επεσήμανε οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται αποκλειστικά από το Δημοτικό Συμβούλιο του εκάστοτε Δήμου. Χρειάζεται η συμβολή 3-4 διαφορετικών κρατικών υπηρεσιών χωρίς ο Δήμος να έχει ουσιαστικό λόγο. Ήδη, ο Δήμος Λάρνακας έχει προχωρήσει σε σημαντικά βήματα προς την υλοποίηση του σχεδιασμού με πρώτο σημείο την πεζοδρόμηση του κέντρου της πόλης αλλά και τον περιφερειακό σχεδιασμο χώρων στάθμευσης. Όπως υπογράμμισε ο κ. Βύρας η υλοποίηση του συνολικού σχεδιασμού έχει ξεκινήσει στοχευμένα και προγραμματισμένα, με στόχο σε μια δεκαετία να υλοποιηθούν όσα προβλέπονται.
Ο Ιάσωνας Σενέκης, σημείωσε ότι επί της συζήτησης για την υλοποιηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας μπαίνει επιτακτικά το ζήτημα της μείωσης του ορίου ταχύτητας σε αστικές περιοχές πέρα από τα σημεία που γειτνιάζουν με σχολεία ή άλλους χώρους υψηλής διακίνησης πεζών.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου θα πρέπει να τεθεί το ζήτημα της αναβάθμισης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς τα οποία κατέχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην βιώσιμη αστική κινητικότητα.
Από την πλευρά του ο Βασίλειος- Φοίβος Αξιώτης, αναφέρθηκε στην εμπειρία της Αθήνας γύρω από τα στάδια της υλοποίησης του σχεδιασμού της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Σε πρώτο πλάνο, σύμφωνα με τον κ. Αξιώτη, είναι ο πεζός ως ο φυσικός χρήστης του δημόσιου χώρου. Σε δεύτερο επίπεδο είναι η ενίσχυση της λεγόμενης μικροκυκλοφορίας. Έπειτα η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και τέλος η κυκλοφορία των ιδιωτικών οχημάτων. «Σε βάθος χρόνου την ερχόμενη 10ετία η Αθήνα εισέρχεται στην επόμενη φάση στο κομμάτι της Αστικής Κινητικότητητας. Όπου μπορούμε να κάνουμε επανάκτηση του δημόσιου χώρου» τόνισε.
Η Τούλα Νικολάου- Αγγελίδου, ανέφερε πως η σχέση του Δήμου Λάρνακας με τη βιώσιμη κινητικοτητα υπάρχει εδώ και δυο δεκαετίες. Η βιώσιμη κινητικότητα ήταν και το όχημα για τη βιώσιμη ανάπτηξη της πόλης. Σημείωσε ακόμη ότι ο Δήμος Λάρνακας διεκδίκησε το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας το διεκδίκησε και το κέρδισε μέσω της χρηματοδότησης τόσο από ευρωπαϊκούς πόρους όσο και από τα ταμεία του κράτους. Βασική επιδίωξη η μελέτη η οποία πραγματοποιείται να μην παραμείνει στα συρτάρια αλλά να αποτελέσει ένα φρέσκο εργαλείο για νέα έργα αν αξιοποιηθεί σωστά.
Η πανδημία του Covid-19 έφερε πόλεις χωρίς αυτοκίνητο- Μόδα, τάση ή νέα πραγματικότητα;
Μέσα από ευρωπαϊκά παραδείγματα η κ. Βασιλάκου επεσήμανε πως η δημιουργία κέντρων πόλεων χωρίς αυτοκίνητο αποτελεί μια τάση η οποία σιγά- σιγά γίνεται μια νέα πραγματικότητα. Αρκετές πόλεις έχουν ήδη καταργήσει το ιδιωτικό όχημα στο ιστορικό τους κέντρο και έχουν προχωρήσει σε πεζοδρομησεις. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Βαρκελώνης η οποία έχει συγκεντρώσει την κυκλοφορία γύρω από μεγάλα οικοδομικά τετράγωνα όπου στο εσωτερικό τους επιτρέπεται η διακίνηση οχημάτων μόνο στους κατοίκους. Ομοίως και στο Παρίσι όπου γίνεται μια σημαντική προσπάθεια προς τον περιορισμό της διακίνησης των οχημάτων γύρω από τον Σηκουάνα. Σημαντική προυπόθεση, όπως ανέφερε, είναι οι μαζικές επενδύσεις στην αναβάθμιση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
Η Λάρνακα, είπε ο κ. Βύρας αναγνωρίζει σταδιακά την ανάγκη της μείωσης των αυτοκινήτων στην πόλης προς μια κατεύθυνση αναβάθμισης και της ποιότητας ζωής. Ωστόσο, μερίδα πολιτών, ιδιαίτερα όσοι δραστηριοποιούνται εμπορικά στο ιστορικό κέντρο δεν έχουν πειστεί ως προς την λειτουργικότητα της μείωσης της διέλευσης των οχημάτων από το ιστορικό κέντρο της πόλης. «Η πίεση και η αντίδραση είναι πάρα πολλή και γι’ αυτό θέλω να πω ότι ακριβώς μια πόλη όσο λιγότερα αυτοκίνητα έχει είναι ένα καθήκον που έχουμε προς τις μελλοντικές γενιές. Έχουμε ευθύνη να πείσουμε τον κόσμο που δεν έχει καταλάβει αυτή την αναγκαιότητα. Το πρώτο σημαντικό είναι να σχεδιάσουμε μια πόλη με βασικό χαρακτηριστικό τον βιώσιμο τρόπο κινητικότητας» τόνισε.
Σε ότι αφορά την Αθήνα, ο κ. Αξιώτης σημείωσε οτι για πρώτη φορά οι ίδιοι οι πολίτες ξεκινούν την επανάσταση της ανάκτισης του δημόσιου χώρου. Άμεση αναγκαιότητα από πλευράς του Δήμου είναι η μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου, όχι για να σταθούν απέναντι στο ιδιωτικό όχημα αλλά να εξευρεθούν οι εναλλακτικές λύσεις ως προς τη μείωση των περιττών διαδρομών. Σημείωσε ακόμα ότι στην τεράστια εισροή ιδιωτικών οχημάτων στην ελληνική πρωτεύουσα έγκειται στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος των κρατικών υπηρεσιών, υπουργείων κτλ εδρεύουν εκεί. Ωστόσο έχει ήδη χαραχθεί πολιτική αποκέντρωσης.
Είναι ξεκάθαρο, τόνισε ο κ. Σενέκης ότι η αστικοποίηση έφερε στις πόλεις ένα τεράστιο αριθμό οχημάτων, ο οποίος αυξάνεται ραγδαία τις τελευταίες δεκαετίες σε σημείο που σε αρκετές περιπτώσεις είναι μη διαχειρίσιμος. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες τις πρώτες μέρες που ανοίγουν τα σχολεία.
Αναφερόμενος στην περίοδο των περιοριστικών μέτρων, τόνισε ότι οι πολίτες στράφηκαν σε εναλλακτικούς τρόπους διακίνησης. Το περπάτημα και το ποδήλατο, με τις πωλήσεις του τελευταίου να αυξάνονται σε σημείο που ακόμη υφίσταται έλλειψη στο εμπόριο. Κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων ο Κύπριος πολίτης επέτρεψε στις παλιές κακές συνήθειες. Σημείωσε ακόμη ότι ο σχεδιασμός που έχει ακολουθηθει τα τελευταία χρόνια στρέφεται προς την κατεύθυνση, αντί τα οχήματα να φιλοξενούνται στο οδικό δίκτυο να είναι οι απόλυτοι άρχοντες.
Υπογραμμίζοντας τη κλιματική αλλαγή, κ. Αγγελίδου σημείωσε ότι ουσιαστική επιδίωξη είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου όπως αντιλαμβανόμαστε όπως και οι οδηγίες του ΟΗΕ οι οποίες προβλέπουν μέχρι το 2030 πρέπει να στοχεύσουμε σε μείωση στο 45%. Όταν αναφερόμαστε σε πόλεις χωρίς αυτοκίνητο έτσι όπως είναι διαμορφωμένες οι πόλεις μας είναι σαν να επικαλούμαστε πόλεις χωρίς ανθρώπους από τη στιγμή που οι άνθρωποι είναι εξαρτώμενοι από το αυτοκίνητο. Τον τελευταίο αιώνα οι πόλεις αναπτύχθηκαν έχοντας αυτή την εξάρτηση. Στην προσπάθεια να μειώσουμε το αυτοκίνητο σαφώς πρέπει να βάλουμε νέους σχεδιαστικούς στόχους. Με στόχο την ποιότητα ζωής την αποτελεσματική χρήση των πόλεων και τη γρήγορη μεταφορά των αγαθών, δημιουργούμε νέα σχεδιαστικά πρότυπα τα οποία είναι αλληλένδετα με πολλούς τομείς της ανάπτυξης και του σχεδιασμού.

Προκλήσεις και οφέλη από τη μείωση της χρήσης των οχημάτων στις πόλεις
Η μείωση του ιδιωτικού οχήματος, παρά το γεγονός ότι μια κοινωνία είναι δύσκολο να ξεβολευτεί απότομα αποτελεί σημαντικη ανάγκη. Σύμφωνα με τον κ. Σενέκη, αφαιρώντας ή μειώνοντας τηνν παρουσία του αυτοκινήτου από το οδικό δίκτυο σημαίνει ταυτόχρονα πρόσθεση μέσων διακίνησης με μικρότερες ταχύτητες ή μικρότερου όγκου (ποδήλατα, πατίνια κτλ) ενέχονται μικρότεροι κίνδυνοι για τους χρήστες του οδικού δικτύου. Επιπλέον η αναβάθμιση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αποτελεί ένα θετικό πρόσημο αφού μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος να υπάρξουν σοβαρές συγκρούσεις.
Η αναμενόμενη αλλαγή στο κέντρο της Λάρνακας είναι μια σημαντική πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει ο Δήμος της Πόλης αφού θα πρέπει να καταφέρει να πείσει τοςυ εμπορευόμενους ότι η αλλαγή είναι προς ώφελος τους, επισημαίνει ο κ Βύρας αφού με την ολοκλήρωση των έργων θα μιλάμε για μια πόλη πιο φιλική, πιο εύκολα προσβάσιμη χωρίς μποτιλιάρισμα, χωρίς τις δυσκολίες της εξεύρεσης χώρου στάθμευσης που θα κάνει τον περίπατο, απόλαυση.
Μέσα από την πολεοδομική οπτική, η κ. Αγγελίδου, σημείωσε ότι η πρόκληση επαναδιαχείρισης του δημόσιου χώρου είναι μια πρόκληση ιδιαίτερα ευχάριστη. «Το να σκεφτούμε πρώτα τον άνθρωπο και μετά το αυτοκίνητο αντιλαμβάνεστε ότι αυτό μας δίνει την ευκαιρία να ενσωματώσουμε στον αστικό χώρο πράσινο, αστικό εξοπλισμό, πρόσβαση για όλους, άτομα με αναπηρίες, ποδηλατο… ‘ότι είναι δυνατόν να γίνει και να αποκτήσει ο δημόσιος χώρος ποιοτητες τις οποίες μέχρι σήμερα δεν είχε. Αντιλαμβανόμαστε ότι το αυτοκίνητο δε θα φύγει και προς αυτή την κατεύθυνση επίσης πρέπει να δώσουμε υποδομές τις οποίες να εξυπηρετούν της νέας μορφής οχήματα διακίνησης. Πρέπει να υπάρχει ενσωματωμένο στο σχεδιασμό σημείο στο οποίο θα μπορούσαν αυτοκίνητα ηλεκτρικά να έχουν ηλεκτρική φόρτιση. Θα πρέπει να δοθούν οι όποιες ανέσεις απαιτούνται για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και μέσα από αυτά΄να δημιουργηθούν λύσεις οι οποίες θα είναι ευχάεριστες για τον πολίτη και τον επισκέπτη. Στην πόλη μας έχουμε αρκετά παραδείγματα τελευταία τα οποία θεωρούμε ότι θα μας βοηθήσουν για τα επόμενα βήματα» υπογράμμισε.
Πολίτες, Πολιτικοί και Πολιτική για πόλεις χωρίς αυτοκίνητο
Στην τελευταία ενότητα, ο κ. Αξιώτης μέσα από το πρόσφατο παράδειγμα της εφαρμογής του σχεδίου του Μεγάλου Περιπάτου, σημείωσε ότι υπήρχαν δύο δρόμοι. Ή αυτός της επιβολής προς τους πολίτες ή της πιλοτικής παρέμβασης με τον Δήμο Αθηναίων να προτιμά τον δεύτερο πετυχαίνοντας την ενημέρωση των πολιτών, τη διαβούλευση και τη συνεργασία. Σε δεύτερο επίπεδο η πιλοτική παρέμβαση έδωσε την ευκαιρία να αναλυθούν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και να γίνουν βελτιώσεις, διότι πρόκειται για ένα έργο που θα επηρεάσει της ζωές όλων των δημοτών σε κυκλοφοριακό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Υπογραμμίζει δε ότι ο σημαντικός στόχος της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης που έγινε στον Δήμο της Αθήνας, πέτυχε τον σημαντικότερο στόχο, αυτόν της επανάκτησης 50 στρεμμάτων αστικού χώρου.
Η κ. Αγγελίδου ανέφερε ότι ο Δήμος Λάρνακας έχει προχωρήσει σε έργα πεζοδρόμησης από το 1987 με την ολοκληρωση του παραλιακού μετώπου των Φοινικουδων αλλά και σε μια σειρά άλλων έργων πεζοδρόμησης με τελευταίο την πεζοδρόμηση της Πιαλέ Πασιά που ολοκληρώθηκε το 2012 και συνδέει τις Φοινικούδες με το Μακένζι.
«Η Λάρνακα υλοποίησε σχέδιο περιοχής το οποιο περιλάμβανε σχέδιο πεζοδρόμησης και κυκλοφοριακής διαχείρησησης το οποίο από το 2000 δεν έγινε λόγω των αντιδράσεων. Αυτό είναι ένα παράφειγμα το οποίο το αναφέρουμε γιατί αυτό το πισωγύρισμα έχει πάρει την πόλη αρκετά πίσω. Αυτή τη στιγμή θα είχαμε αρκετά έργα υλοποιημένα αν καταφέρναμε με την έγκριση αυτού του κυκλοφοριακού μοντέλου να κάναμε αυτό το σχέδιο εργαλείο μας. Ποτέ δεν είναι αργά. Είναι μια ευκαιρία. Ίσως ήταν δύσκολο γιατί δεν είχαμε και παραδείγματα για να πειστούν οι καταστηματάρχες ότι αυτά τα μέτρα φέρνουν επισκεψιμότητα και δεν την αποτρέοπουν. Νίωθουμε ότι έχοντας αυτές τις καλές πρακτικές θα πείσουμε και θα γίνει πιο εύκολο το έργο μας και μας και των πολιτικών μας να υιοθετήσουμε δραστικές λύσεις» υπογράμμισε.
Υπό την ιδιότητα του Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για θέματα οδικής ααφάλειας, ο κ. Σενέκης σημείωσε ότι έχει ήδη αναληφθεί πρωτοβουλία να υπάρξει ένας συντονισμός με γειτονικούς δήμους για την καταπολέμηση της παράνομης στάθμευσης σε συνεργασία εμ την Αστυνομία και το κράτος. Παράλληλα, υπογράμμισε μεταξύ άλλων,ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψην η άποψη των πολιτών στον σχεδιασμό της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
Στην καταληκτική της τοποθέτηση, η κ. Βασιλάκου, σημείωσε ότι σήμερα ως πολίτες χρειαζόμαστε όραμα, θέληση και σχεδιασμός.
«Είμαι απολυτα πεπεισμένη ότι δεν μπορούμε να καταφέρουμε κανενός είδους ριζική μετάβαση από το σήμερα στην κοινωνία που οραματιζόμαστε για τις επόμενες δεκαετίες χωρίς τη συμμετοχή του πολίτη. Ωστόσο η συμμετοχή του πολίτη δεν μπορεί να αντικαταστήσει το όραμα και τη θέληση που πρέπει να έχει και ο πολιτικός, ο δήμαρχος, ο περιφερειάρχης, ο υπουργός ο αρμόδιος ουτως ώστε να μπορέσει να κατευθύνει τα πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση.
Από κει και πέρα όμως επιστρέφω και πάλι στο γεγονός ότι σήμερα στην ουσία κανενός είδους ουσιαστική πολιτική μετάβασης δε μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ουσιαστική συμμετοχή του πολίτη. Όταν μιλάω για συμμετοχή δεν εννοώ ότι βγάζουμε εμείς το πρόγραμμα το σχεδιασμό τον παρουσιάζουμε στους πολίτες και τους ρωτάμε τη γνώμη τους. Αυτό ήταν οι συμμετοχικές δομές του χθες. Σήμερα πλέον στην ουσία πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε τον πολίτη από την αρχή και αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε τα τελευταία χρόνια στην Βιέννη και πιστεύω ότι μας ωφέλησε πάρα πολύ ήταν ακριβώς ευθύς εξαρχής να κάνουμε bottom up policy.
Άρα να καλέσουμε τον πολίτη εξαρχής να συμβάλει ουσιαστικά στο σχεδιασμό και να του δώσουμε τη δυνατότητα να συμβάλει ειδικά δε στο σχεδιασμό της γειτονιάς του, του άμεσου περιβάλλοντος του. Εγώ θα πω ένα βήμα παραπέρα τελειώνοντας ένα απλό παράδειγμα. Στη Βιέννη υπάρχει η δυνατότητα στον πολίτη ένας χώρος στη γειτονιά του ελεύθερο τον οποίο μπορεί να μετατρέψει και να τον νιώσει δικό του» κατέληξε.

Διαδικτυακή συζήτηση για το Larnaca 2040 στο Black Lemon TV

Η πρόεδρος του Oxygono, Γεωργία Αθανασίου και ο Κώστας Ανδρέου, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Oxygono, συζητούν σε εκπομπή του Black Lemon TV με τον Αντρέα Φυλακτού για τις επερχόμενες εκδηλώσεις του οργανισμού και ειδικότερα για τη διαδικτυακή συζήτηση Larnaca 2040 Volume IV: Κέντρο πόλης χωρίς αυτοκίνητο.

Δείτε πιο κάτω τις αναφορές στα ΜΜΕ:

City of Larnaca:

Larnaca Municipality Official Website

LarnacaOnline

Skala Times

Larnaca 2040 Volume IV: Κέντρο πόλης χωρίς αυτοκίνητο Read More »

Αστυνομικό/Δικαστικό Ρεπορτάζ: Νομικές και Κοινωνικές Προεκτάσεις

Γιώργος Παυλίδης: «Τασσόμαστε ξεκάθαρα ενάντια στην ποινικοποίηση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Καταθέσαμε πρόταση στο ΥΠΕΣ και στους αρμόδιους φορείς πρόταση συρρύθμισης η οποία υιοθετήθηκε στο νέο νομοσχέδιο για τον Περί Τύπου Νόμο»

Γιάννης Πολυχρόνης: «Τεκμήριο αθωότητας- Με δυο λέξεις αναφερόμαστε σε ένα δικαίωμα που έχουν γραφτεί δεκάδες σελίδες και έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις. Ένα λεπτό σημείο που πρέπει να έχουν υπόψη οι αστυνομικοί/δικαστικοί συντάκτες».

 Αλέξανδρος Κληρίδης : «Το πρόσωπο του υπόπτου ή του καταδικασθέντος με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποτελεί προσωπικό δεδομένο το οποίο έχει απόλυτο δικαίωμα να προστατεύσει».

Sarah Lewis: «Ο αντίκτυπος της δημοσιογραφίας σε άτομα που έχουν καταδικασθεί είναι τεράστιος. Να διαδραματίσει ρόλο και στην αποκατάσταση και την επανένταξη τους διότι πρόκειται για το πιο ευάλωτο κομμάτι της κοινωνίας μας».

Το Αστυνομικό και Δικαστικό Ρεπορτάζ βρίσκεται, αναμφίβολα, ψηλά στην ατζέντα της ημερήσιας ειδησεογραφίας διατηρώντας πολλές φορές για μέρες έντονο το ενδιαφέρον του κοινού.

Η πρωτοφανής, για τα κυπριακά δεδομένα, υπόθεση του κατά συρροή δολοφόνου και σειρά άλλων μεγάλων υποθέσεων, ανέδειξαν σειρά  ζητημάτων γύρω από τον τρόπο προσέγγισης της δημοσιογραφικής κάλυψης. Ιδιαίτερα, γύρω από την ορθή χρήση της εγκληματολογικής και ποινικής ορολογίας, αλλά και για τη προστασία και τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσώπων που απεικονίζονται στο Αστυνομικό και το Δικαστικό Ρεπορτάζ.

Οι σύγχρονες προκλήσεις του αστυνομικού και δικαστικού ρεπορτάζ, η εγκληματολογική και ποινική ορολογία, η εικόνα του «εγκληματία» και η καταγραφή του εγκλήματος και το πως θα αλλάξει δημοσιογραφικά η νοοτροπία για τη σωστή αντιμετώπιση των εν λόγω προσώπων,  συζητήθηκαν στο πλαίσιο του διαδικτυακής συζήτησης που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Προστασίας των Δικαιωμάτων των Φυλακισμένων και Αποφυλακισθέτων, με την υποστήριξη (power by event) του μη κυβερνητικού οργανισμού Oxygono, την Τετάρτη 17 Ιουνίου, με θέμα «Αστυνομικό & Δικαστικό Ρεπορτάζ: Νομικές και Κοινωνικές Προεκτάσεις».

Ο Γιάννης Πολυχρόνης, δικηγόρος και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας των Φυλακισμένων και Αποφυλακισθέντων, ο Γιώργος Παυλίδης, ακαδημαϊκός/δημοσιογράφος και πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, ο Αλέξανδρος Κληρίδης, δικηγόρος/νομικός Σύμβουλος και Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Προστασίας Δικαιωμάτων Φυλακισμένων και Αποφυλακισθέντων και η Dr Sarah Lewis, Λέκτορας στο Portsmouth και Prison Reformer σε μία διαδικτυακή συζήτηση με συντονίστρια τη Γεωργία Αθανασίου, δικηγόρο και πρόεδρο του ΔΣ Oxygono, συζήτησαν, μέσα από παραδείγματα, πτυχές δημοσιογραφικής κάλυψης του αστυνομικού και δικαστικού ρεπορτάζ που απορρέουν από την ανάγκη της  ορθής χρήσης της νομικής ορολογίας αλλά και τις πρόνοιες του κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Τη συζήτηση παρακολούθησαν τουλάχιστον 6,500 άτομα μέσω του City Channel Facebook Live και των σελίδων Oxygono και Σύνδεσμος Προστασίας των Δικαιωμάτων των Φυλακισμένων και Αποφυλακισθέντων στο Facebook.  Στη συζήτηση τέθηκαν επί τάπητος τέσσερις θεματικές ενότητες.

 • Ορθό Αστυνομικό και Δικαστικό Ρεπορτάζ- Σύγχρονες προκλήσεις

Υπό την ιδιότητα του ακαδημαϊκού, ο Γιώργος Παυλίδης τόνισε ότι η εξειδίκευση σε οποιοδήποτε ρεπορτάζ απαιτεί είτε περεταίρω ακαδημαϊκές σπουδές στον εκάστοτε τομέα, είτε στηρίζεται στη συνεχή μελέτη και αυτομόρφωση του δημοσιογράφου γύρω από το ρεπορτάζ που εξειδικεύεται.

Σημείωσε ακόμη πως οι δημοσιογράφοι που ασχολούνται σήμερα με το αστυνομικό/δικαστικό ρεπορτάζ έχουν κερδίσει πολλά μέσα από την εμπειρία τους. Εξάλλου, όπως είπε, είναι σημαντικές οι ευκαιρίες μέσα από σεμινάρια, μαθήματα και συζητήσεις, όπως την συγκεκριμένη, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις αλλά και τους δεσμούς με τους με τον νομικό κόσμο, ο οποίος αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης.

Ο Αλέξανδρος Κληρίδης, από την πλευρά αναφέρθηκε στα βασικά νομικά κείμενα τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για τους δημοσιογράφους γενικά και ειδικά σε ότι αφορά τη σύνταξη του αστυνομικού/δικαστικού ρεπορτάζ.

Πρόκειται για:

 1. Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας
 2. Την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του ανθρώπου
 3. Περί Δικαιωμάτων Υπόπτων Προσώπων και Προσώπων που Τελούν υπό Κράτηση Νόμος του 2005.
 4. Περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών, Νόμος του 2018.
 5. Περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμος του 1981
 6. Περί Αστικών Αδικημάτων Νόμος 
 7. Περί Τύπου Νόμος του 1989
 8. Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας / Ερμηνευτικές – Καθοδηγητικές Διατάξεις.

Ο Γιάννης Πολυχρόνης, υπογράμμισε την σημασία του τεκμηρίου της αθωότητας, ένα δικαίωμα που εξελίσσεται συνεχώς, όπως είπε, για το οποίο εκδόθηκαν δεκάδες δικαστικές αποφάσεις. Ερμηνεύθηκε τόσο από την κυπριακή νομολογία όσο και από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

«Είναι σημαντικό όταν καλείται ως μάρτυρας κάποιος ύποπτος από το στάδιο που συλλαμβάνεται, έπειτα στο στάδιο της εκδίκασης και της καταδίκης της υπόθεσης του πρωτόδικα, μέχρι την τελική έκδοση της απόφασης του από το εφετείο, , ενδύεται τον μανδύα του τεκμηρίου της αθωότητας. Ένα σημείο που πρέπει να έχουν πάντα υπόψη τους οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν αστυνομικό/δικαστικό ρεπορτάζ» είπε.

 • Εγκληματολογική και Ποινική Ορολογία στο Αστυνομικό και Δικαστικό Ρεπορτάζ

Ιδιαίτερη σημασία στην ορθή χρήση της ορολογίας αλλά και της ακρίβειας στο ρεπορτάζ έδωσε ο Γιώργος Παυλίδης σημειώνοντας ότι είναι καθήκον του δημοσιογράφου που απορρέει από τον κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Σημείωσε ακόμη ότι πολλές φορές οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι είτε λόγω λανθασμένης πληροφόρησης, είτε άγνοιας σε θέματα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, «φωτογραφίζουν»  ύποπτα πρόσωπα αποδίδοντας τους το ρόλο του θύτη ή του ενόχου.

Γιώργος Παυλίδης και Αλέξανδρος Κληρίδης, έδωσαν ως παράδειγμα την υπόθεση του κατά συρροή δολοφόνου ως ένα σημαντικό κλειδί μελέτης περίπτωσης, για τον τρόπο της δημοσιογραφικής κάλυψης της υπόθεσης, τονίζοντας πως ο καταδικασθείς ήταν αθώος μέχρι τη στιγμή που το δικαστήριο εξέδωσε καταδικαστική απόφαση.

Από την πλευρά του ο Αλέξανδρος Κληρίδης, υπογράμμισε ότι οι δημοσιογράφοι είναι σημαντικό να γνωρίζουν νομική ορολογία προκειμένου να είναι σε θέση να κατανοήσουν τι πρόκειται να ακολουθήσει σε μια δικαστική διαδικασία.

Μέσα από το πρόσφατο παράδειγμα του ρεπορτάζ για το υποστατικό στον Πρωταρά ο κ. Κληρίδης αναφέρθηκε σε τίτλους δημοσιευμάτων. «Είδαμε σε τίτλους ειδήσεων ότι το υποστατικό νίκησε την ένσταση του. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Δεν τίθεται θέμα να νικήσεις την ένσταση σε επιστρεπτέο διάταγμα στο οποίο αποφασίστηκε η παύση λειτουργίας. Δημιουργεί σύγχυση τόσο στους δημοσιογράφους όσο και για τον κόσμο που παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Αν νίκησε κάποιος σημαίνει ότι κάποιος άλλος έχασε που δεν ισχύει. Η ίδια η υπόθεση εκκρεμεί στο δικαστήριο ως ποινική. Επειδή εκδόθηκαν οι άδειες όμως μπορεί να λειτουργήσει» είπε.

 Ο Γιάννης Πολυχρόνης, μέσα από παραδείγματα της υπόθεσης ιατρικής αμέλειας στην οποία ενεπλάκησαν δυο ιατροί αλλά και της πρόσφατης υπόθεσης αδελφοκτονίας στα Κλαυδιά, επεσήμανε την λανθασμένη δημοσιογραφική κάλυψη των δυο περιπτώσεων, ως προς την προστασία της εικόνας του υπόπτου ή του κατηγορουμένου η οποία επηρέασε τόσο την ιδιωτική και επαγγελματική ζωή των εμπλεκομένων.

 • Εικόνα του «εγκληματία» και η καταγραφή του στο αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ

«Το πρόσωπο του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρέπει να αποκαλύπτεται. Μέσα αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου καθίσταται σαφές ότι αποτελεί προσωπικό δεδομένο το οποίο έχει απόλυτο δικαίωμα να προστατεύσει. Σε κάθε περίπτωση αποκάλυψης του προσώπου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συγκατάθεση του εκτός αν αφορά δημόσιο πρόσωπο ή άπτεται του δημόσιου συμφέροντος» είπε ο Αλέξανδρος Κληρίδης.

Σε σχέση με την εικόνα του θύτη και του θύματος στα ΜΜΕ, ο Γιάννης Πολυχρόνης ξεκαθάρισε ότι θύτης είναι κάποιος ο οποίος έχει καταδικαστεί από αρμόδιο δικαστήριο, ενώ θα πρέπει οι δημοσιογράφοι να έχουν πάντα στο μυαλό τους ότι ενδεχομένως ένας θύτης να έχει οικογένεια και ίσως είναι και αυτοί θύματα.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε σε ότι αφορά τις περιπτώσεις σεξουαλικών αδικημάτων που αφορούν παιδιά όπου εκδικάζονται κεκλεισμένων των θυρών από τα δικαστήρια και απαγορεύεται οποιαδήποτε δημοσίευση πληροφοριών που είναι δυνατόν να ταυτοποιήσουν θύματα. Εξήγησε δε ότι από τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν δικαστικές υποθέσεις ανηλίκων, ενδέχεται να απορρέουν ακόμη και ποινικές ευθύνες.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Παυλίδης, τόνισε ότι ο κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας είναι ξεκάθαρος και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης ιδιαίτερα σε ότι αφορά ζητήματα τα οποία εμπλέκονται ανήλικοι.  Ουσιαστικά, όπως είπε, ο κώδικας στερεί το δικαίωμα στο δημοσιογράφο να ασχολείται με θέματα τα οποία εμπλέκονται ανήλικοι ακόμη και με τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα τους.

 • Πως δημοσιογραφικά μπορεί να αλλάξει η νοοτροπία για την αντιμετώπιση των φυλακισμένων και των αποφυλακισθέντων

Η Dr Sarah Lewis, στάθηκε στο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι δημοσιογράφοι στην αντιμετώπιση των φυλακισθέντων και στην αποκατάσταση των αποφυλακισθέντων, ένα κομμάτι της κοινωνίας μας ιδιαίτερα ευάλωτο. Είναι σημαντικό όπως είπε, να αναδειχθεί ο αναμορφωτικός χαρακτήρας της ποινής και όχι ο τιμωρητικός από τους δημοσιογράφους. Είναι σημαντικό, είπε, οι δημοσιογράφοι να ρίξουν φως στις ανθρώπινες ιστορίες φυλακισμένων και αποφυλακισθέντων και να αναδείξου τις επιτυχίες τους.

Μέσα από την εμπειρία της η dr Lewis, ανέφερε ότι οι φυλακισμένοι και οι αποφυλακισθέντες είναι πρόσωπα τα οποία θέλουν να ανήκουν σε μια κοινωνία. Το ανήκειν, είναι μέρος της διαδικασίας της επανένταξης τους, είπε.

Αναφέρθηκε επίσης σε ένα project που «τρέχει» αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό όπου δυο φυλακισμένοι και δυο δεσμοφύλακες, ανεβαίνουν μαζί του Everest για να δώσουν το μήνυμα της αποκατάστασης και της εξέλιξης των φυλακισμένων μακριά από το στίγμα και τη δαιμονοποίηση.

Από την 3ετη επαγγελματική εμπειρία της σε σχέση με το σωφρονιστικό σύστημα της Νορβηγίας, η Dr Lewis σημειώνει το ότι εστιάζουν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας αλλά και στην αποκατάσταση των φυλακισμένων, ενώ παράλληλα αποτελούν ένα μέρος για το οποίο όλη η κοινωνία διατηρεί αίσθηση ευθύνης για την αποκατάστασή τους. Γεγονός το οποίο αποτυπώνεται σε αριθμούς αφού μόλις το 20% των αποφυλακισθέντων παρουσιάζει υποτροπή και επιστρέφει στη φυλακή.

Ο Γιώργος Παυλίδης, συμφώνησε ότι θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία αντιμετώπισης των υπόπτων από τα ΜΜΕ, ως να είναι ήδη ένοχοι και να δώσουν ιδιαίτερο βάρος στη σημασία της στήριξης των πρώην φυλακισμένων μέσα από την αλλαγή συμπεριφοράς. Συναινεί ως προς τη αλλαγή της ορολογίας που χρησιμοποιείται ενώ την ίδια ώρα κάλεσε το δικηγορικό σύλλογο να συνεργαστεί με την Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας για την ετοιμασία οδηγού καλής συμπεριφοράς των δημοσιογράφων γύρω από ζητήματα που άπτονται του αστυνομικού/δικαστικού ρεπορτάζ.

Από την πλευρά του ο Αλέξανδρος Κληρίδης, είπε πως είναι σημαντικό να αλλάξει η νοοτροπία όλων όσων εμπλέκονται στο αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ. Η δημοσιογραφία από τη δική της πλευρά επηρεάζει τις νοοτροπίες ακόμα και των δικηγόρων και των δικαστών απέναντι σε πρόσωπα που εμπλέκονται σε δικαστικές υποθέσεις. Τόνισε ακόμη ότι είναι ηθική υποχρέωση  του κράτους να παρέχει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του ατόμου.

Το ρόλο αλλά και τη δυνατότητα των δημοσιογράφων ως προς την ανάδειξη των προγραμμάτων επανένταξης, σημείωσε στην τέταρτη και τελευταία ενότητα ο Γιάννης Πολυχρόνης αναφερόμενος στην εικόνα των φυλακισμένων και των αποφυλακισθέντων. Τόνισε ότι δεν πρέπει να απομονώνεται στα ρεπορτάζ ο τιμωρητικός χαρακτήρας της ποινής αλλά η διαδικασία αναμόρφωσης του ατόμου.

Καταληκτικά, ο Γιώργος Παυλίδης, υπογράμμισε ότι η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας τάσσεται υπέρ της αρχής της αυτορρύθμισης των δημοσιογράφων και ξεκάθαρα ενάντια στην ποινικοποίηση της δεοντολογίας. «Να μην οδηγηθούμε σε ποινικοποίηση της δημοσιογραφίας και της ελευθερίας της έκφρασης διότι τότε προκύπτουν ζητήματα δημοκρατίας» είπε.

Σημείωσε ακόμη ότι η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας κατέθεσε πρόταση στο Υπουργείο Εσωτερικών και στους αρμόδιους φορείς για συρρύθμιση, η οποία υιοθετήθηκε στο νέο νομοσχέδιο του Περί Τύπου Νόμου το οποίο είναι υπό επεξεργασία. Εξήγησε ότι η πρόταση αφορά τη δημιουργία δευτεροβάθμιου οργάνου όπου η Επιτροπή θα παραπέμπει δημοσιογράφους και ΜΜΕ τα οποία κατ΄ επανάληψη παραβιάζουν τον κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Διαδικτυακή συζήτηση:

Την Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 3.00μμ, στo πλαίσιo της εκπομπής #EnDimo οι:  Γιάννης Πολυχρόνης, Αλέξανδρος Κληρίδης και Γεωργία Αθανασίου, συζήτησαν για τη διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Αστυνομικό & Δικαστικό Ρεπορτάζ – Νομικές & Κοινωνικές Προεκτάσεις». 

Δείτε πιο κάτω τις αναφορές στα ΜΜΕ:

ΚΥΠΕ:

alphanews.live:

Δικαιοσύνη:

Voice of the island:

Αστυνομικό/Δικαστικό Ρεπορτάζ: Νομικές και Κοινωνικές Προεκτάσεις Read More »

Event powered by Oxygono: Volume V

Τα μέτρα που εφάρμοσε η Κεντρική Τράπεζα έδωσαν χρόνο τόσο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις όσο και στις τράπεζες να αντιμετωπίσουν την κρίση του κορωνοϊού μέχρι την επιστροφή της οικονομικής δραστηριότητας και την ανάκαμψη των εισοδημάτων τους, δήλωσε ο Διοικητής της ΚΤΚ Κωνσταντίνος Ηροδότου.

Μιλώντας σε διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε τo UCL Alumni Cyprus Club και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Oxygono με τίτλο «Συνέπειες του Covid-19 στην οικονομία της Κύπρου», ο κ. Ηροδότου χαρακτήρισε την πανδημία του κορωνοϊού ως «μια άνευ προηγουμένου σκληρή εξωγενή κρίση» και προειδοποίησε ότι λόγω της αβεβαιότητας τόσο η οικονομική δραστηριότητα όσο και η κατανάλωση δεν θα επιστρέψουν σύντομα στα προ της πανδημίας επίπεδα.

Η αβεβαιότητα, είπε, επηρεάζει την κατανάλωση των νοικοκυριών, τα οποία αυξάνουν τις αποταμιεύσεις τους, αλλά και τις επενδύσεις των εταιρειών.
 
Όσον αφορά την ανάκαμψη της οικονομίας, ο κ. Ηροδότου είπε πως το σχήμα V αφορά στην επιστροφή της οικονομικής δραστηριότητας σε σύγκριση με την μηδέν δραστηριότητα κατά την περίοδο της καραντίνας, ενώ εκτίμησε πως η ανάκαμψη του ΑΕΠ στα επίπεδα προ της πανδημίας αναμένεται εντός του 2022.
 
Δώσαμε κεφάλαια στις τράπεζες να απορροφήσουν τις συνέπειες της κρίσης
Αναφερόμενος στα μέτρα που εφάρμοσε η ΚΤΚ, ο κ. Ηροδότου είπε πως η απελευθέρωση κεφαλαίων που ανέρχεται περίπου στα €1,5 δισεκατομμύρια δίνει μαξιλάρι στις τράπεζες να απορροφήσουν ενδεχόμενες ζημιές.
 
«Απελευθερώσαμε σχεδόν €1,5 δις κεφάλαια για να επιτρέψουμε στις τράπεζες να δώσουν νέα δάνεια στην οικονομία και επίσης να απορροφήσουν ενδεχόμενες ζημιές που θα προκύψουν από αναδιαρθρώσεις και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που ενδεχομένως θα προκύψουν από την κρίση», είπε.
 
Αναφέρθηκε στο μορατόριουμ δόσεων εννέα μηνών που δόθηκε στους δανειολήπτες, το οποίο χαρακτήρισε ως ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρωζώνη αλλά και στις οδηγίες που δόθηκαν στις τράπεζες για υλοποίηση γρήγορων αναδιαρθρώσεων το κόστος των οποίων να είναι ουδέτερο τόσο για τις ίδιες όσο και τους δανειολήπτες.
 
Ενώ υπάρχει αβεβαιότητα για τη διάρκεια και το εύρος της κρίσης, είπε, το μορατόριουμ παρέχει προστασία τόσο στα νοικοκυριά όσο και στις επιχειρήσεις για περίοδο εννέα μηνών. «Είτε θα καταβάλουν τις δόσεις τους είτε όχι, τα δάνεια αυτά δεν θα κατηγοριοποιηθούν ως μη εξυπηρετούμενα, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2020,» συμπλήρωσε.
 
Σημείωσε ακόμη ότι το εννιάμηνο μορατόριουμ θα είναι βοηθητικό καθώς τα μέτρα περιορισμού χαλαρώνουν και επιστρέφει η οικονομική δραστηριότητα.
 
«Καθώς το lockdown χαλαρώνει, η ροή εισοδημάτων αρχίζει να επιστρέφει για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ενώ το μορατόριουμ συνεχίζει να παρέχει προστασία. Το μορατόριουμ δίνει σε όλους χρόνο, στις τράπεζες, στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά για να ανακτήσουν το εισόδημά τους και να επαναρχίσουν την εξυπηρέτηση των δανείων τους και για να τα επαναεξυπηρετούν θα πρέπει να τα αναδιαρθρώσουν καθώς εξέρχονται του μορατόριουμ», είπε.
 
Για αυτό, συνέχισε, δώσαμε το μορατόριουμ και οδηγίες στις τράπεζες να προχωρήσουν σε αναδιαρθρώσεις.
 
Μαξιλάρι ΕΚΤ στα κράτη-μέλη για αντιμετώπιση της κρίσης
Για τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ο κ. Ηροδότου αναφέρθηκε στο έκτακτο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων πανδημίας (PEPP) το οποίο με σημερινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ αυξήθηκε από τα €750 δισ σε €1,350 δισ με τη διάρκειά του να επεκτείνεται μέχρι τα μέσα του 2021.

«Αυτό θα δώσει περαιτέρω άνεση στις αγορές ότι η ΕΚΤ είναι εδώ για να στηρίξει τις αγορές ομολόγων, κάτι που με τη σειρά του θα επιτρέψει στα κράτη – μέλη της ευρωζώνης να βγουν στις αγορές – στο βαθμό που το επιτρέπουν τα οικονομικά τους – για άντληση ρευστότητας για αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης με δημοσιονομικά μέτρα», κατέληξε.

Sigmalive:

Φιλελεύθερος:

Διάλογος:

Event powered by Oxygono: Volume V Read More »

Έναρξη συνεργασίας με ομάδα δημοσιογράφων

Το Oxygono ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με ομάδα ανεξάρτητων δημοσιογράφων. Η ομάδα δημοσιογράφων θα παρευρίσκεται στα events του Oxygono και θα καταγράφει όλες τις σημαντικές αναφορές από τους συμμετέχοντες σε ένα δελτίο τύπου. Ακολούθως το δελτίο τύπου θα αποστέλνεται σε όλα τα ΜΜΕ και σε αρμόδιους αξιωματούχους και κρατικές αρχές. Δελτίο τύπου θα εκδίδεται και πριν από κάθε event και θα αναφέρει τους σκοπούς που φιλοδοξεί να επιτύχει.

Έναρξη συνεργασίας με ομάδα δημοσιογράφων Read More »

Oxygono: Ο οργανισμός που φιλοδοξεί να αλλάξει την πολιτική κουλτούρα της Κύπρου

Η Πρόεδρος του οργανισμού Oxygono, Γεωργία Αθανασίου και ο Θεόδωρος Ασσιώτης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, μιλούν στον REPORTER για τους λόγους που τους οδήγησαν στη σύσταση του, ενώ ξεδιπλώνουν το όραμα τους για την επόμενη ημέρα και το πώς οι ίδιοι θα ήθελαν να είναι ο δημόσιος διάλογος στην Κύπρο. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Oxygono: Ο οργανισμός που φιλοδοξεί να αλλάξει την πολιτική κουλτούρα της Κύπρου Read More »